งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KNOWLEDGE IS STRUCTURED IN CONSCIOUSNESS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KNOWLEDGE IS STRUCTURED IN CONSCIOUSNESS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KNOWLEDGE IS STRUCTURED IN CONSCIOUSNESS
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ ใบเสร็จเล่มที่ เลขที่ จำนวนเงิน บาท เฉพาะเจ้าหน้าที่ เลขที่ใบสมัคร รหัส(แรกเข้า) รหัสนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก RAJAPARK INSTITUTE KNOWLEDGE IS STRUCTURED IN CONSCIOUSNESS กู้ต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครศรีธรรมราช กู้ใหม่ ใบสมัครเข้าศึกษา/ระเบียนประวัติ ไม่กู้ รูปถ่าย 1 นิ้ว เบิกได้ ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา เบิกไม่ได้ หลักสูตรที่สมัครเรียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการปกครอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ข้อมูลนักศึกษา ชื่อ นาย นาง นางสาว อายุ ปี ชื่อ(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) เลขประชาชน ว.ด.ป.เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรบ้าน โทรมือถือ ……………………………………... ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง บิดา มารดา อื่นๆ(ระบุความสัมพันธ์) ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรบ้าน โทรมือถือ …………………………………….. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อ จากสถาบัน คณะ สาขา/แผนก ข้าพเจ้าทราบข่าวการรับสมัครของสถาบันจาก 1.มีผู้แนะนำชื่อ 2.ทราบจาก อื่นๆ(ระบุ) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันทุกประการ หลักฐานแนบใบสมัคร กรณีไม่กู้ กรณีกู้ กยศ. 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 5.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 6.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง 4 7.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน คู่สมรส 8.สำเนาสมุดธนาคารกรุงไทย 9.สำเนาบัตร+ทร.14 ผู้รับรองรายได้ผู้ปกครอง 10.สัญญาเดิม (กรณีเคยกู้ยืม) ลงชื่อ ผู้สมัคร ( ) วันที่ เดือน พ.ศ


ดาวน์โหลด ppt KNOWLEDGE IS STRUCTURED IN CONSCIOUSNESS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google