งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN ASSOCIATION THAILAND ราชอาณาจักรไทย Kingdom of Thailand ที่ตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศ ตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN ASSOCIATION THAILAND ราชอาณาจักรไทย Kingdom of Thailand ที่ตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศ ตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ASEAN ASSOCIATION THAILAND

3 ราชอาณาจักรไทย Kingdom of Thailand ที่ตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศ ตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศ กัมพูชา ทิศใตติดอาวไทยและประเทศ มาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและ ประเทศพมา และทิศเหนือติดกับประเทศ พมาและประเทศลาว โดยมีแมน้ำโขงกั้น เปนบางชวง พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร - Bangkok ประชากร : 64.7 ลานคน (2551) ภาษา : ภาษาไทยเปนภาษาราชการ สกุลเงิน : บาท Baht : THB ศาสนา : ประมาณรอยละ 95 ของ ประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถร วาท ซึ่งเปนศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย ภูมิอากาศ : เปนแบบเขตรอน ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยทรงเป นประมุข

4 THAILAND Thai arts and culture Thai adventure and travel

5 THAILAND Thai food and tradition

6 THAILAND Google MAP Click

7 THAILAND เพลง อาเซียนร่วมใจ ( คลิกรูปภาพ )

8 ASEAN ASSOCIATION THAILAND จัดทำโดย นายกานต์ ปั้นบัว รหัส 5411003229 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ASEAN ASSOCIATION THAILAND ราชอาณาจักรไทย Kingdom of Thailand ที่ตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศ ตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google