งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา
การโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่ข้อความที่มีลักษณะ ชักจูง เชิญชวน หรือโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับและเชื่อถือเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ

2 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
๑. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการ ๒. เพื่อแนะนำคุณลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการ ๓. เพื่อการแข่งขัน ๔. เพื่อขยายตลาด ๕. เพื่อรักษาตลาด ๖. เพื่อส่งเสริมการขาย/เพิ่มยอดขาย

3 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา องค์ประกอบของการโฆษณา ๑. ส่วนพาดหัว
๒. ส่วนขยายพาดหัว ๓. ส่วนเนื้อหา ๔. ส่วนท้าย

4 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา หลักการเขียนข้อความโฆษณา ๑. ยึดหลักจิตวิทยา
๒. ใช้ภาษาเหมาะสม ๓. ผู้ชมพึงพอใจ ๔. ให้เหตุผลประกอบ ๕. ต้องชอบด้วยกฎหมาย ๖. หลากหลายกลยุทธ์

5 หน่วยที่ ๗ การโฆษณา หลักการเขียนข้อความโฆษณา ๗. มีจุดประสงค์ชัดเจน
๘. ไม่เบี่ยงเบนประเด็น ๙. เน้นความเป็นธรรม ๑๐. เจาะเป้าหมายสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๗ การโฆษณา ความหมายของการโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google