งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 นางวาริน โพธินัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 มุ่งเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีเป้าหมาย ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ มุ่งเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา จาก 70 : 30 เป็น 60 : 40 ให้ได้ภายในปี 2561 ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการศึกษาประเภทสามัญศึกษา หรือ ประเภทอาชีวศึกษา

3 วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา จำนวน 2,423 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และกำหนดขนาดของกลุ่มโดยการใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จำนวน 332 คน กลุ่มตัวอย่าง

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2553 ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม - ศึกษาต่อประเภทสามัญศึกษา - ศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
- แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ - ค่าร้อยละ (Percentage) - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

7 ผลการวิเคราะห์ รายการ N = 324 X SD 1. ด้านเหตุผลส่วนตัว 4.46 0.67 มาก
ระดับ X SD ความคิดเห็น 1. ด้านเหตุผลส่วนตัว 4.46 0.67 มาก 2. ด้านอิทธิผลการชักจูงจากบุคคลภายนอก สื่อ และคำแนะนำจากรุ่นพี่ 3.54 0.85 3. ด้านการแนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา 4.12 0.91 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 3.84 เฉลี่ย 3.99 0.82

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1. ด้านเหตุผลส่วนตัว ต้องการมีวุฒิทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 2. ด้านอิทธิผลการชักจูงจากบุคคล ภายนอก สื่อ และคำแนะนำจากรุ่นพี่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3. ด้านการแนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา คำแนะนำของครูประจำชั้นมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเรียน

9 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ใช้ในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นำข้อมูล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการศึกษา ความต้องการ ของตลาดแรงงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่ปรึกษา - การแนะแนวผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเลือก ศึกษาต่อของนักเรียนและการสนับสนุนการศึกษากับ นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น

10 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google