งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ
วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน โดยการลงมือปฏิบัติ นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนวิชาการวิจัยการตลาด (รหัส ) สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวส.2 พบปัญหา การเรียนการสอน ส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคทฤษฏีในห้องเรียน ผู้เรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือตามสถานที่จริงยังมีอยู่น้อย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ(Practice) ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด ประชากร นักศึกษาในรายวิชาการวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 19 คน

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปร ตัวแปรอิสระ เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติกิจกรรมรายวิชาการวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใบงาน

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชา การวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม 1. การเตรียมความพร้อม 3.10 ปานกลาง 2. การนำเสนอโครงร่างวิจัย 3.78 มาก 3. การแจกแบบสอบถาม 4.73 มากที่สุด 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.31 5. การรายงานผลการวิจัย 4.47

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการทำใบงานของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัย การตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด รายการ ประชากร คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ใบงาน 19 20 17.63

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย คือ นักศึกษา มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ระดับดีมากที่สุด เรื่องการแจกแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 4.73 ระดับมาก เรื่อง การรายงานผลการวิจัย ค่าเฉลี่ย และการนำเสนอโครงร่างวิจัย ค่าเฉลี่ย ระดับปานกลาง เรื่อง การแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า ค่าเฉลี่ย 3.31 และการเตรียมความพร้อม ค่าเฉลี่ย และมีคะแนนจากการทำใบงาน เฉลี่ย

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
ผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง วิทยาลัยได้แนววิธีการเรียนการสอนแบบใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google