งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี
โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ1
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ1 โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

3 ปัญหาของการวิจัย เนื่องจากในการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 นักเรียนยังขาดทักษะการอ่านวิเคราะห์สารในชีวิตประจำวัน และไม่สามารถวิเคราะห์จับใจความของเรื่องที่อ่าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์สารในชีวิต ประจำวันชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ ในการอ่านวิเคราะห์สารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและเข้าใจ

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น 1. เพื่อพัฒนาและหาความมีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5 วิธีการศึกษา ศึกษาตำรางานวิจัยต่างๆ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำเรื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ตรวจสอบ ไม่ผ่าน ปรับปรุงแก้ไข ผ่าน นำเครื่องมือไปทดลองใช้/พร้อมปรับปรุงแก้ไข นำเครื่องมือไปใช้จริง

6 สรุปผลการวิจัย การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารในชีวิตประจำวัน วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ( รหัส ) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ / แสดงว่าการหาคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 1. เพื่อพัฒนาและหาความมีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1เรื่อง การอ่านวิเคราะห์สารในชีวิตประจำวัน สำหรับ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนแตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ที่ผู้จัยสร้างขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน โดย อาจารย์ ปรารถนา นามบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google