งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 เงินสดและการควบคุมเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 เงินสดและการควบคุมเงินสด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 เงินสดและการควบคุมเงินสด

2 การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
แบบฝึกหัดข้อที่ 1 หน้า 97

3 การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
1.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจาก กิจการ ไป ธนาคาร (Book To Bank) 2. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากที่ถูกต้อง 3. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร (บันทึกบัญชี)

4 1.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากกิจการไปธนาคาร
Book Bank 32,650 42,271 + 5,879 - 5,879 1. เงินฝากระหว่างทาง - 14,560 2. เช็คค้างจ่าย + 14,560 3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 960 + 960 4. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี - 5,000 + 5,000 - 90 + 90 5. บันทึกบัญชีรับเงินผิด (สูงไป) 6. เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ - 5,200 + 5,200 + 12,190 - 12,190 7. เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินให้ 42,271 32,650

5 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 32,650 บวก เช็คค้างจ่าย 14,560 เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให้ 12,190 รวม 59,400

6 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 รวม (ยกมา) 59,400 หัก เงินฝากระหว่างทาง 5,879 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 960 เช็คธนาคารหักผิดบัญชี 5,000 บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ มากไป 90 เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ 5,200 17,129 42,271 ยอดคงเหลือในรายงานของธนาคาร

7 การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
2. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากที่ถูกต้อง ประจำเดือน ธันวาคม 25x5

8 1.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากกิจการไปธนาคาร
Book Bank 32,650 42,271 + 5,879 1. เงินฝากระหว่างทาง - 14,560 2. เช็คค้างจ่าย 3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร - 960 4. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี + 5,000 - 90 5. บันทึกบัญชีรับเงินผิด (สูงไป) 6. เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ - 5,200 + 12,190 7. เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินให้ 38,590 38,590

9 การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
2. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากที่ถูกต้อง ประจำเดือน ธันวาคม 25x5

10 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 32,650 บวก 12,190 เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให้ 44,840 รวม 960 หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร 90 บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ มากไป 5,200 เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง 38,590

11 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ยอดคงเหลือในรายงานธนาคาร 42,271 5,879 บวก เงินฝากระหว่างทาง 5,000 เช็คธนาคารหักผิดบัญชี รวม 53,150 หัก เช็คค้างจ่าย 14,560 ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง 38,590

12 การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
3. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร (บันทึกบัญชี)

13 ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร
การปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารให้ปรับปรุงเฉพาะของกิจการ (Book)

14 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 100-1-12345-6
บริษัท ซี จำกัด งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X5 ยอดคงเหลือในสมุดเงินสด 32,650 บวก 12,190 เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให้ 44,840 รวม 960 หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร 90 บันทึกรับเงินจากลูกหนี้ มากไป 5,200 เช็คธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง 38,590

15 ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร
Dr. เงินฝากธนาคาร 12,190 Cr. ลูกหนี้การค้า 12,190 Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 960 ลูกหนี้การค้า 5,290 (90 + 5,200) Cr. เงินฝากธนาคาร 6,250

16 จบแบบฝึกหัดข้อที่ 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 เงินสดและการควบคุมเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google