งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ScienceD irect เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทุก สาขาวิชา เน้นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มีบทความมากกว่า 8,643,130 บทความ จากวารสารมากกว่า 2000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ScienceD irect เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทุก สาขาวิชา เน้นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มีบทความมากกว่า 8,643,130 บทความ จากวารสารมากกว่า 2000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ScienceD irect เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทุก สาขาวิชา เน้นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มีบทความมากกว่า 8,643,130 บทความ จากวารสารมากกว่า 2000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และบทคัดย่อ จัดทำโดย Elsevier B.V. จุฑาทิพย์ โอ สนานนท์ ห้องสมุด ศูนย์รังสิต พฤศจิกายน 2550

2 http://www.scienc edirect.com

3 Register เพื่อขอ username และ password เพื่อใช้บริการ Alert คลิกเพื่อ ลงทะเบีย น

4 กรอก แบบฟอร์ม - พิมพ์ password อย่าง น้อย 5 ตัวอักษร ไม่เกิน 20 ตัวอักษร User Name จะตั้งจาก First Name + Family Name

5

6 ระบบตั้ง username ว่า chuta8 ให้ใช้ username ตามที่ระบบตั้งให้

7 คลิก login now

8 พิมพ์ Login และ Password

9 กรณีที่ได้เคยมีการลงทะเบียน แล้ว จะปรากฎหน้าจอ 1 2 3 ให้ระบบส่ง Username/Password ให้ทราบ แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง ยืนยันการลงทะเบียนนี้

10 กรณีเลือกทางเลือกที่ 3 ระบบจะแจ้งว่าจะ ยกเลิก username เก่า ถ้ายืนยัน ให้คลิก Continue Registration

11 ระบบจะแสดง User Name ใหม่ ให้คลิก login now

12 กรณีพิมพ์ login หรือ password ไม่ถูกต้อง ให้พิมพ์อีกครั้ง กรณีจำไม่ได้ ให้คลิก

13

14 เมื่อพิมพ์ถูกต้อง หน้าจอจะ แสดงชื่อ ผู้ที่ logged in

15 กรณีที่ต้องการ ใช้บริการ ALERT ต่างๆ ได้แก่ Search Alerts - แจ้งบทความ เรื่องที่เคยค้นทาง e-mail Volume/Issue Alerts - แจ้งบทความ ในวารสารฉบับใหม่ทาง e-mail Citation Alerts - แจ้งการอ้างอิง บทความทาง e-mail และบริการ Save Searches/Recall Search - บันทึก / ดูคำที่เคยใช้ค้น Search History - ดู ประวัติการสืบค้น Favorite Journals - วารสารที่สนใจ ** ผู้ใช้ต้อง Register เพื่อขอ Username/Password**

16 การใช้บริการ ALERT ฯลฯ ควร ใส่ Username/Password ก่อนเข้า สืบค้นฐานข้อมูล

17 การใช้เมนู Search All Sources Advanced Search Expert Search Journals Advanced Search Expert Search การใช้เมนู Browse

18 การแสดงผลการสืบค้น การบันทึกผลการสืบค้น การพิมพ์ผลการสืบค้น การ e-mail ผลการสืบค้น การใช้บริการ Alerts

19 คลิก Search กรณี logged in แล้ว เมื่อใช้ เมนู Search ให้คลิกแสดง Turn off เพื่อให้แสดงคำที่ใช้ค้น

20 Advanced Search ค้นจาก All Sources หรือจะคลิกที่ หน้านี้ก็ได้

21 Advanced Search ค้นจาก Journals

22 - ระบุคำ / เรื่องที่ต้องการค้น kidney disease OR renal failure mri OR magnetic resonance imaging - การค้นชื่อผู้แต่ง J Smith ผลลัพธ์ J. Smith, David J. Smith, J.R. Smith, Stephen J Craig- Smith R* smith ผลลัพธ์ R. Smith, Ray smith, Raymond smith, etc.

23 - การใช้คำพหูพจน์ city ผลลัพธ์ city, cities, city’s, cities - การพิมพ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก ได้ ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน - ไม่ใช้คำดังต่อไปนี้ เป็นคำค้น เช่น Article ได้แก่ the, an, etc. Personal pronouns ได้แก่ he, she, we, they, etc. Verb ได้แก่ be, is, was, etc. Conjuntions ได้แก่ as, because, if, when, etc.

24 - การใช้คำเชื่อม (Boolean Connectors) AND เช่น lesion AND pancreatic OR เช่น kidney OR renal AND NOT เช่น tumor AND NOT malignant ** ถ้าไม่ใส่คำเชื่อม กรณี profit loss = profit and loss ** - Proximity connectors ใช้ W/nn smith W/1 r ผลลัพธ์ R Smith, Smith, R, R.L. Smith R.F. Smith, R.M. Smith, etc. pain W/15 morphine AND ganglia OR tumor OR lesion

25 - Wildcard charactors ( *, ?) Behave* ผลลัพธ์ behave, behavior, behaviour, behavioural, etc. h*r*t ผลลัพธ์ heart, harvest, homograft, or hypervalent, etc. Wom?n ผลลัพธ์ woman, women Bernst??n ผลลัพธ์ bernstien, bernstein, etc. Transplant?? ผลลัพธ์ transplanted, transplanter - การใส่คำค้นเป็นวลี ให้ใช้เครื่องหมาย “ ” "heart attack"

26 เลือกเขตข้อมูล ที่ต้องการค้น

27 เลือกคำเชื่อม AND, OR, AND NOT คลิกเลือก ค้น Journals เท่านั้น

28 เลือกสาขาวิชา (Subjects)

29 เลือกปีที่ต้องการค้น โดย ระบุปีที่เริ่มต้น - ปี สิ้นสุด หรือจะค้นจากทุกปี ก็ได้ แต่ควรเลือก ปี 1995 เป็นต้นไป เพราะดู fulltext ได้

30 ตัวอย่าง ค้นเรื่อง flowshop จากชื่อ บทความ ปี 2000 เป็นต้นไป

31 ได้ผลการสืบค้น 132 รายการ สืบค้นต่อเนื่องจากผล การสืบค้นนี้

32 ใส่คำค้น และ คลิก Go สั่งเรียงผลการสืบค้นตามปี หรือตามคำที่ใช้ค้น

33 ได้ผลการสืบค้น 129 รายการ คลิกที่ Full Abstracts เพื่อดูบทคัดย่อ

34 ตัวอย่าง การแสดงผลแบบ Full Abstracts แสดงว่าดู บทความ ฉบับเต็มได้

35 คลิก SummaryPlus เพื่อดูบทคัดย่อ

36 ตัวอย่าง การแสดงผลแบบ SummaryPlus

37 แสดงหัวข้อแต่ละ หัวข้อในบทความ

38 แสดงภาพ ตาราง ฯลฯ ในบทความ ( ถ้ามี )

39 แสดงรายการบรรณานุกรมที่ ผู้เขียนใช้อ้างอิงในการเขียน

40 การแสดงผลแบบ Full Text + Links

41 คลิกที่ภาพเพื่อ ขยายภาพ หรือ จะ save ก็ได้

42

43 แสดงผลแบบ PDF

44 เลือกรายการที่ต้องการ เพื่อ E-mail Articles หรือ Export Citations

45 คลิก Display Selected Articles เพื่อให้แสดงผลเฉพาะรายการที่เลือก

46 แสดงผลเฉพาะ รายการที่เลือก คลิก Export Citations เพื่อบันทึก ผล

47 1. เลือกรูปแบบข้อมูล ได้แก่ บรรณานุกรม หรือ บรรณานุกรมและบทคัดย่อ 2. เลือก รูปแบบการแสดงผล 3. คลิก Export 1 2 3

48 แสดงผลที่บันทึกในแบบ ASCII format

49 คลิก E-mail Articles เพื่อ ส่งผลการสืบค้นทาง E-mail

50 กรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม คลิก Send

51 ตัวอย่าง E-mail ผลการสืบค้น

52 คลิก Save as Search Alert เพื่อให้ส่ง alert เรื่องนี้มาให้

53 1. หัวข้อ alert 2. email address 3. เลือกความถี่ในการส่ง alert 4. คลิก Save Alert 1 2 3 4

54 คลิก Save Search เพื่อให้ ระบบเก็บเรื่องที่ค้นแล้ว เรียกดู ที่หน้า Homepage แต่ ต้องใส่ Username/Passwd หลังจาก คลิก Save Search จะปรากฏข้อความ สีแดง ดังรูป ข้างบน

55 แสดงข้อมูลการค้นที่ผ่านมา ( Recent Actions )

56 คลิก Browse เพื่อดูวารสาร

57 1. คลิกเลือกดูชื่อวารสารตามลำดับอักษร หรือตาม สาขาวิชา หรือตามวารสารที่สนใจ 2. เลือกดูเฉพาะที่ บอกรับ หรือไม่บอกรับ 3. คลิกอักษรตัวแรกของชื่อ วารสาร 4. คลิกที่ชื่อวารสารเพื่อดู บทความ หรือ คลิกที่รูปหนังสือ เพื่อดูข้อมูลการเป็น สมาชิก 1 2 3 4

58 หรือเลือกดูชื่อวารสารจาก หน้า Homepage คลิกเลือกดูชื่อ วารสาร ตามลำดับ อักษร หรือ ตามสาขาวิชา

59 การค้นจากชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ หน้า

60 ตัวอย่าง แสดงรายชื่อวารสาร สาขา Engineering

61 ตัวอย่าง การค้นชื่อ โดยระบุชื่อวารสาร

62 คลิกชื่อ วารสารที่ ต้องการ กรณีมีวารสารที่ค้น ชื่อ วารสารจะปรากฏ

63 ดูข้อมูลการเป็น สมาชิก

64 ดูวารสารตาม Vol. no.

65 จะแสดงรายการบทความ วารสารปีที่ ฉบับที่ ที่เลือก

66 การสั่งให้ alert หรือเลือก วารสารที่สนใจ ให้คลิก

67 การจัดการ เกี่ยวกับ Alerts คลิก Alerts

68 สามารถดู แก้ไข ลบข้อมูลใน บริการ Alerts ได้

69 ออกจากโปรแกรม ให้คลิก Logout

70 มีปัญหาในการใช้ห้องสมุด หรือต้องการให้แนะนำการสืบค้น ติดต่อ บรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า chutatip@tu.ac.th โทร. 0-2564-4444 ต่อ 1170


ดาวน์โหลด ppt ScienceD irect เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทุก สาขาวิชา เน้นวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มีบทความมากกว่า 8,643,130 บทความ จากวารสารมากกว่า 2000 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google