งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิง สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 เฉพาะกรณีเป็นรถบรรทุกวัสดุอันตราย ชนิดไวไฟ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2529

3 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 1 เครื่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม มีคุณภาพใช้งานได้ดี เหมาะสมกับการใช้ดับเพลิงภายในห้องผู้ขับรถ และห้องเครื่องยนต์ติดตั้งไว้บริเวณห้องผู้ขับรถ เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งอย่างน้อย 1 เครื่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6 กิโลกรัม มีคุณภาพใช้งานได้ดี เหมาะสมกับการดับเพลิงที่เกิดจากยาง ระบบห้ามล้อ และวัตถุอันตรายที่บรรทุก ติดตั้งใกล้เคียงด้านหลังห้องผู้ขับรถ ยกเว้นรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ใช้เครื่องดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัมอย่างน้อย 1 เครื่องก็ได้

4 สิ่งที่ต้องตรวจสอบและการนำไปปฏิบัติ
กรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดอื่นแทนต้องเป็นเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงทัดเทียมกัน เครื่องดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ต้องไม่เป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ การติดตั้งต้องติดตั้งในลักษณะที่สามารถนำออกมาใช้งานได้สะดวกและการติดตั้งไม่ต้องอยู่ใกล้ปลายท่อไอเสีย หรือปลายท่อสำหรับรับหรือจ่ายสิ่งของที่บรรทุก ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถบรรทุกวัสดุอันตราย ประเภทสารแพร่เชื้อ (Infectious substance)

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google