งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงบันทึกผลการตรวจสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงบันทึกผลการตรวจสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
นพ.ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์ รพ.มาบตาพุด

2 ข้อมูลบันทึกตรวจสุขภาพ
ข้อมูลทั่วไป ลักษณะงาน ข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน BEIs โลหะหนัก ลำดับพนักงานให้ใช้ลำดับเดิม ทุกปี ปี53,54,55 Audiogram Spirometry Chest X Ray

3 ข้อมูลทั่วไป เพศ ชาย หญิง ปีพ.ศ.เกิด เช่น 2518 ประเภทอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี เคมีอื่น ๆ โรงไฟฟ้า เหล็กและเหมืองแร่ ก๊าซ อื่น ๆ * ท่าเรืออุตสาหกรรม ให้ Refer กลับถึง origin

4 ลักษณะงาน ลักษณะงาน อายุงาน (ปี) Office (pure) Operation
น้อยกว่า 1 ปี ( X< 1 ปี) ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5ปี (1 ปี ≤ X ≤ 5 ปี) มากกว่า 5 ปีถึง 10 ปี (5 ปี < X ≤ 10 ปี) มากกว่า 10 ปี (X > 10 ปี)

5 ข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) (Kg/m2)
ความดันโลหิต (mmHg) - Systolic Blood Pressure ความดันโลหิตตัวบน - Diastolic Blood Pressure ความดันโลหิตตัวล่าง Complete Blood Count (CBC) - Hematocrit, Hct (%) - Hemoglobin, Hb (gm/dL) - White Blood Cell Count, WBC (cell/mm3) - Platelet Count, Plt (cell/mm3) Fasting Blood Sugar, FBS (mg/dL)

6 ข้อมูลพื้นฐาน Lipid Profiles (mg/dL) - Total Cholesterol - HDL - LDL
- Triglyceride Uric Acid (mg/dL) การทำงานของตับ - AST (SGOT) (U/L) - ALT (SGPT) (U/L) การทำงานของไต - Blood Creatinine (mg/dL) จำนวนเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (cells/HPF)

7 BEIs Benzene Toluene Xylene Stylene Trichloroethylene Acetone Hexane
t,t Muconic Acid Hippuric Acid Methylhippuric Acid Mandelic Acid Trichloroacetic Acid 2,5 Hexanedion (µg/g Creatinine) (g/g Creatinine) (mg/g Creatinine) (mg/L) Blood toluene (mg/L) Urine Toluene (mg/L) Blood Trichloroethanol (mg/L) เก็บในปัสสาวะ

8 โลหะหนัก Hg Pb As Zn Urine Mercury Blood Mercury Blood Lead
Urine Total Arsenic Urine Arsenic (As) - Inorganic Serum Zinc (µg/g Creatinine) (µg/L) (µg/dL) (mg/L)

9 Audiogram Audiogram 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Hz
ปกติ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 dBA ผิดปกติ คือ มากกว่า 25 dBA ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งหรือหลายความถี่ ของหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

10 Audiogram

11 Spirometry เทียบกับค่ามาตรฐานคนไทย สมการศิริราช % FVC % FEV1 FEV1/FVC

12 Chest X Ray ปกติ ผิดปกติชนิดเป็นก้อน - Mass ก้อนใหญ่มากกว่า 3 ซม.
- Nodules ก้อนเล็กกว่า 3 ซม. ผิดปกติ อื่น ๆ - Mild Cardiomegaly (หัวใจโต) - Infiltration (เป็นจุดที่เนื้อปอด) - Fibrosis (ผังผืด) - Blunt costophrenic angle (มุมป้านที่ชายปอด)

13 เอ็กซเรย์ปอด ปกติ

14 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน(Nodule)

15 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Mass)

16 เอ็กซเรย์ปอด ก้อน (Mass)


ดาวน์โหลด ppt การลงบันทึกผลการตรวจสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google