งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทัศนา จันทะเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทัศนา จันทะเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทัศนา จันทะเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำของ นักศึกษาระดับ ปวช.1/9 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ” ผู้วิจัย นางสาวทัศนา จันทะเรือง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

2 ปัญหาการวิจัย  ในการเรียนวิชาการประมวลผลคำของนักศึกษาระดับ ปวช.1 เกี่ยวกับการสร้างตารางและคอลัมน์ จากการเรียนพบว่านักศึกษาไมสามารถทำงานตามที่มอบหมายได้ เนื่องจากขาดความรู้และเข้าใจในเนื้อหา โดยที่นักศึกษาทำแบบทดสอบได้คะแนนเพียงร้อยละ 27 เมื่อพิจารณาจากปัญหา พบว่า นักศึกษาขาดทักษะในการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ช้าและไม่สามารถทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

3 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/9 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้ได้ผลตามเกณฑ์ที่กำหนด 60 %

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ลำดับที่ คะแนนสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน ส่วนต่างของ 1 3 9 6 2 10 8 5 4 7 คะแนนเฉลี่ย(X) 27.00 93.00 6.60

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามการวิจัยการใช้โปรแกรมประมวลผลคำของนักศึกษาระดับ ปวช.1/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 10 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนร้อยละ และแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่าเฉลี่ย 6.60

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทัศนา จันทะเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google