งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี 2555-2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี 2555-2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

2 บทนำ -การประเมินผล เป็นกระบวนการสำคัญในการวัดผลการทำงาน ที่บ่งบอกถึงการบรรลุหรือไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด -ในอดีตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดแต่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องและการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์น้อย -ปี 2555 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานจำนวน 15 ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลและทีมงาน จึงพัฒนาระบบประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ให้มีระบบที่เหมาะสม มีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง นำผลประเมินไปใช้ประโยชน์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี

4 วิธีการพัฒนาระบบ 1.กระบวนการพัฒนาระบบ ได้แก่ 1.1.การเตรียมทีมประเมินผลระดับจังหวัด และ คปสอ.15 แห่ง ในการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์องค์กร

5 1.2.การกำหนดประเด็นประเมินผล ให้ชัดเจน
1.3.การสร้างเครื่องมือประเมินผล จัดทำTemplate และ Milestone ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ใช้เกณฑ์ตัดสิน 2 ลักษณะ ได้แก่ -ประเมินระดับความสำเร็จตาม Milestone 5 ขั้นตอน โดยเปรียบเทียบ 5 ขั้นตอนการทำงานจริง กับเกณฑ์ 5 ขั้นตอนที่กำหนดใน Template แต่ละตัวชี้วัด -คิดคะแนน จากการทำหลักฐาน 5 ขั้นตอน ใน Template กำหนด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

6 2.การดำเนินงานตามระบบ การดำเนินการประเมินผลตัวชี้วัด จำนวน 15 ตัว รอบ 6 เดือน 12 เดือน ในกลุ่มผู้บริหาร นักวิชาการและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คปสอ. 15 อำเภอ 150 คนโดยวิธีจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน และ ทีมประเมินผลลงไปประเมินในพื้นที่

7 3.สรุปผลการประเมิน โดยการนำเสนอผลการพัฒนาระบบการประเมินผล ในที่ประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง นำผลการดำเนินงานทั้งหมด มาวิเคราะห์และสรุปเป็นเอกสารส่งให้อำเภอและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

8 ผลการพัฒนาระบบ ได้ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน โดยการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน -ทีมประเมินผล (บุคลากร) -ประเด็นการประเมิน -การสร้างเครื่องมือประเมินผล -วิธีการประเมินผล -การสรุปผลการประเมิน -การนำไปใช้ประโยชน์

9 เปรียบเทียบก่อนการพัฒนาและหลังพัฒนาระบบประเมินผล
ประเด็น ก่อนการพัฒนาระบบ(ปี 54) หลังพัฒนาระบบ(ปี55-56) บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานฯกลุ่มยุทธศาสตร์เป็นผู้ประเมินผล 1-2 คน ทุกกลุ่มงานใน สสจ.น่าน เป็นทีมประเมินผล 21 คน ประเด็นการประเมินผล ประเมินภาพรวม คปสอ. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร เครื่องมือประเมินผล ออกแบบเครื่องมือตามภาพรวม Template และ Milestone ตัวชี้วัด กำหนดเกณฑ์ที่สามารถ จัดกลุ่มและเรียงลำดับ คปสอ.ได้ วิธีการประเมินผล สัมภาษณ์/สอบถามคณะทำงาน คปสอ.ดำเนินการ 1 ครั้ง ประเมินตามขั้นตอน คือ -การนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัด -การสัมภาษณ์/สอบถามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด -การลงสอบถามผู้ปฏิบัติงาน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง

10 ก่อนการพัฒนาระบบ(ปี 54)
ประเด็น ก่อนการพัฒนาระบบ(ปี 54) หลังพัฒนาระบบ(ปี55-56) การสรุปผลการประเมิน ไม่มีการสรุปการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีการสรุปการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 2 ครั้ง/ปี การนำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรในปีต่อไปในบางประเด็น 1.นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานตามตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์องค์กรปีต่อไป 2.ผู้บริหารนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ พิจารณาความดีความชอบ 3.การให้แรงจูงใจแก่ คปสอ.ที่มีผลการประเมินดีเด่น โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา 100,000 บาท

11 การนำไปใช้ประโยชน์ ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ดังนี้ การนำเสนอระบบการประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ในที่ประชุมผู้บริหารคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธาน มีผู้บริหารทุก คปสอ.ร่วมประชุม พบว่า มีการยอมรับว่าระบบดังกล่าวมีประโยชน์ สามารถจำแนกความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ แยกราย คปสอ.ได้ จัดกลุ่มและเรียงลำดับความสำเร็จของ คปสอ.ได้ โดยมีเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกัน

12 การสำรวจความพึงพอใจ ของระบบที่ดำเนินการ ในกลุ่มผู้บริหารคณะกรรมกาวางแผนและประเมินผล และ กลุ่มนักวิชาการที่ใช้ระบบดังกล่าว พบว่า พึงพอใจในระดับมาก โดยประเด็นสำคัญคือ มีระบบที่ชัดเจน มีมาตรฐานการวัดผล และ การนำไปใช้ประโยชน์

13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เชิงบริหารและทางวิชาการ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีการนำรูปแบบการประเมินผลไปประยุกต์ใช้ ประเมินผล รพสต.ในพื้นที่ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด

14 สรุปผลการพัฒนาระบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีระบบประเมินผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่านที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีประโยชน์ต่อการทำงาน สามารถดำเนินการได้จริง สามารถจำแนกผลสำเร็จตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัวในแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน และ จัดลำดับ จัดกลุ่ม คปสอ.ตามผลการประเมินได้อย่างเหมาะสม ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

15 กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณ นพ.สสจ.น่าน ในการสนับสนุนการดำเนินงานประเมินผล และ นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร ขอบคุณ รอง นพ.สสจ.น่าน ในการเป็นหัวหน้าทีมประเมินผลผล ลงดำเนินการในพื้นที่ หน.ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.น่านในการให้คำปรึกษา การดำเนินงานประเมินผล ทีมประเมินผล สสจ.น่าน ในการดำเนินงานประเมินผลและทำงานเป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี 2555-2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google