งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร)
สมาชิก นายธีรภัทร์ ทาแดง นางสาวนพวรรณ หัตถเสรีพงษ์ นางสาวปาจรีย์ วงษ์กันยา นายวิรุทฬ์ คำทะริ

2 รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
ภาพรวมขั้นตอนการทำงาน กำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก การอนุมัติงวดของปีงบประมาณ ปิดงบประมาณประมวลผล การออกรายงาน บันทึกรายงานประจำวัน รับข้อมูลจากระบบอื่น รับโอนข้อมูลจากระบบอื่น

3 การกำหนดแฟ้มข้อมูล ขั้นตอนการกำหนดแฟ้มข้อมูล จะทำการกำหนดครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และยังสามารถเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ ในภายหลัง ซึ่งจะมีแฟ้มข้อมูลที่ต้องกำหนด ดังนี้ แฟ้มข้อมูลกลาง แฟ้มข้อมูลหน่วยงาน

4 ภาพแสดงส่วนที่ใช้กำหนดแฟ้มข้อมูล

5 การบันทึกรายการประจำวัน
ในขั้นตอนนี้จะมีการจัดการเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายงบประมาณที่มีทั้งการส่งข้อมูลมาจากระบบอื่น และที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาจากระบบอื่น ซึ่งมีการทำงาน 6 ส่วน คือ ตั้งยอดงบประมาณ บันทึกอนุมัติเงินประจำงวด ข้อผูกพันงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ โอน-ยืม-คืน กันเหลื่อมปี

6 ภาพแสดงส่วนของการบันทึกรายการประจำวัน

7 การสอบถาม การสอบถาม เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบยอดคงเหลือ สอบถามจำนวนครุภัณฑ์ สอบถามสถานะใบอนุมัติเบิกจ่าย ประกอบไปด้วยหน้าจอ KKBGQY01 สอบถามการตั้งงบ KKBGQY02 สอบถามยอดคงเหลือ KKBGQY03 สอบถามการตั้งงบครุภัณฑ์ KKBGQY04 สอบถามยอดคงเหลือครุภัณฑ์ KKBGQY05 สอบถามจำนวนครุภัณฑ์คงเหลือ KKBGQY06 สอบถามสถานะใบอนุมัติเบิกจ่าย

8 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนการสอบถาม

9 การประมวลผล เป็นขั้นตอนของการบันทึกยืนยันรายการเบิกเกินส่งคืน การปิดงบประมาณประจำปี การบันทึกยืมรับเอกสารจากคณะ ประกอบไปด้วยหน้าจอ บันทึกยืนยันเบิกเกินส่งคืน บันทึกยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ บันทึกปิดงบประมาณประจำปี บันทึกยืนยันรับเอกสารจากคณะ/หน่วยงาน

10 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนการประมวลผล

11 การรายงาน ขั้นตอนการออกรายงาน เป็นขั้นตอนการออกเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูลในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของระบบ

12 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนการรายงาน

13 การทำเอกสาร เป็นขั้นตอนของการออกเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิงการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย รายงานสรุปเงินประจำงวด ใบผูกพัน ใบผูกพันเพิ่มเติม ใบขออนุมัติเบิกจ่าย ใบขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ ใบโอน/ยืม/คืน เงินงบประมาณ ใบโอนเงินเพื่อจัดซื้อ รายงานรายละเอียดการรับเงินประกัน

14 ภาพแสดงส่วนขั้นตอนเอกสาร

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการทำงานของ ระบบงบประมาณ (บริหาร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google