งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข 2001-0001 4
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 4 บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข

2 การกำหนดขนาดของเอกสาร
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การกำหนดขนาดของเอกสาร 2.  กำหนดระยะห่างจากขอบกระดาษ บน: 1 “ ล่าง: 1” ซ้าย: 1.25” ขวา: 1” 1. คลิกเมนู แฟ้ม-->ตั้งค่าหน้ากระดาษ 3. คลิกเลือกการวางแนวกระดาษ

3 การกำหนดขนาดของเอกสาร (ต่อ)
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การกำหนดขนาดของเอกสาร (ต่อ) 4. คลิกที่แท็บ กระดาษ 5.  คลิกเลือกกระดาษ A4 6. คลิกที่ปุ่ม ตกลง

4 การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร 1. เครื่องหมาย เคอร์เซอร์ ตำแหน่งพิมพ์ข้อความ 3. เมื่อพิมพ์จบย่อหน้า ให้กดปุ่ม <Enter> เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ (ทดลองพิมพ์เพียง ย่อหน้าเดียวก่อน) 2. กดปุ่ม <Tab> ที่คีย์บอร์ด เพื่อย่อหน้า

5 การแก้ไขข้อความ มีหลายวิธีคือ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การแก้ไขข้อความ มีหลายวิธีคือ วิธีที่ 1 เลือกข้อความให้มีแถบสีดำ พิมพ์ข้อความใหม่แทน วิธีที่ 2 คลิกบริเวณที่พิมพ์ผิด แล้วกดปุ่ม Delete ลบข้อความทางขวาหรือกดปุ่ม Backspace ลบข้อความที่พิมพ์ผิดทางซ้าย วิธีที่ 3 เลือกข้อความให้มีแถบสีดำ คลิกที่ปุ่ม ตัด

6 การบันทึกเอกสาร 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
1. คลิกเมนู แฟ้ม-->บันทึกเป็น… 2. บันทึกใน: My Documents 3. ตั้งชื่อแฟ้ม: ตัวอย่าง1 4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

7 การบันทึกเอกสารซ้ำไฟล์เดิม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การบันทึกเอกสารซ้ำไฟล์เดิม 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม-->บันทึก หรือกดปุ่ม Ctrl + S หรือ 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือบันทึก

8 การเปิดเอกสารเก่ามาใช้งาน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเปิดเอกสารเก่ามาใช้งาน 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม-->เปิด… หรือกดปุ่ม Ctrl + O หรือคลิกที่ปุ่ม 2. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด เช่น ตัวอย่าง1 ให้มีแถบสี 3. คลิกที่ปุ่ม เปิด

9 การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 2. คลิกที่ปุ่ม ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ (คลิกซ้ำ เพื่อยกเลิกการเลือก) 3. คลิกที่ปุ่ม เลือกสีตัวอักษร

10 การปรับแต่งตัวอักษรด้วยลักษณะพิเศษ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การปรับแต่งตัวอักษรด้วยลักษณะพิเศษ 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 2. คลิกมนู รูปแบบ-->แบบอักษร 3. คลิกเลือกลักษณะพิเศษ เพื่อใส่เทคนิคให้กับ ตัวอักษร ทำเครื่องหมาย หน้าชื่อของลักษณะ ที่ต้องการใช้งาน (คลิกซ้ำเพื่อยกเลิกการเลือก)

11 การจัดตำแหน่งของข้อความ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การจัดตำแหน่งของข้อความ 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี คลิกที่ปุ่ม จัดชิดซ้าย 2. เลือกข้อความให้มีแถบสี คลิกที่ปุ่ม จัดชิดขวา 3. เลือกข้อความให้มีแถบสี คลิกที่ปุ่ม จัดกึ่งกลาง

12 การสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข 2. คลิกที่ปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 3. จะได้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยด้านซ้ายข้อความ คลิกซ้ำเพื่อต้องการยกเลิก

13 การสร้างสัญลักษณ์ลำดับเลข
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การสร้างสัญลักษณ์ลำดับเลข 2. คลิกที่ปุ่ม สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 3. จะได้สัญลักษณ์ลำดับเลขด้านซ้ายข้อความ คลิกซ้ำเพื่อต้องการยกเลิก

14 การใช้คำสั่งเลิกทำ หรือ ทำซ้ำ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การใช้คำสั่งเลิกทำ หรือ ทำซ้ำ 1. คลิกที่เมนู แก้ไข --> เลิกทำ Edit Cut Ctrl+Z หรือ 2. คลิกที่ปุ่ม การใช้คำสั่ง ทำซ้ำ การพิมพ์ (เรียกคำสั่งที่ยกเลิกกลับคืน) 1. คลิกที่เมนู แก้ไข --> เลิกทำ Edit Cut Ctrl+Z หรือ 2. คลิกที่ปุ่ม

15 การคัดลอกข้อความด้วยปุ่มเครื่องมือ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การคัดลอกข้อความด้วยปุ่มเครื่องมือ 2. คลิกที่ปุ่ม 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 3. คลิกที่ปุ่ม วาง (จะได้ข้อความที่ต้องการ ตรงตำแหน่งเคอร์เซอร์)

16 การย้ายข้อความด้วยปุ่มเครื่องมือ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การย้ายข้อความด้วยปุ่มเครื่องมือ 2. คลิกที่ปุ่ม 1. เลือกข้อความให้มีแถบสี 3. คลิกที่ปุ่ม ข้อความจะย้ายมาวางตรง ตำแหน่งเคอร์เซอร์

17 จบการนำเสนอ บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข 2001-0001 4
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 4 จบการนำเสนอ บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt บทที่ สร้างงานเอกสารและการแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google