งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย
ลำไยที่เชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย

2 หลักคิด 1.เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุและมีผล
2.เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการผลผลิตสูงอย่างเดียวให้กลับมาคำนึงถึงเรื่องต้นทุนและกำไรเป็นหลัก 3.ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษ 4.รักษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

3 หลักวิชา 1. การลดต้นทุนการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต
2. การใส่ปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3. การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ 4. การจัดการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ

4 หลักปฏิบัติ 1. การเตรียมดิน ต้องปรับพื้นที่ให้เหมาะสม จะช่วยในการกำจัดวัชพืชและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย 2 การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ - ใช้พันธุ์ลำไยจากแหล่งที่เชื่อถือ เทคนิคการลดต้นทุนในการใช้กล้าพันธุ์ที่ราคาต่ำลง โดยหาซื้อกล้าแดง ( คือกิ่งตอนลำไยที่ยังไม่ได้นำลงถุงเพาะชำแต่มีรากเดินเต็มที่ ) นำมาแช่น้ำ 30 นาที แล้วนำไปปลูกทันที ขุดหลุมกว้าง 50 / 50 เชนติเมตร ใช้ไม้หลักปักเพื่อไม่ให้ต้นลำไยล้มและควรรับน้ำอย่างสม่ำเสมอ - พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ อีดอ

5 3. การใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพื่อให้ต้นลำไยสมบูรณ์
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดยผลิตเองเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ โดยนำเศษวัชพืชหรือฟางข้าวมาสับและกองรวมกันนำปุ๋ยคอก ( ขี้วัว ขี้หมู)โรยบนกอง รดน้ำให้ชุ่ม ใช้ พด.1 ผสมน้ำราดทับ ครบ 7 วัน พลิกกอง ทำ 2 -3 ครั้ง เศษวัสดุจะย่อยสลายนำมารองก้นหลุมก่อนปลูกต้นลำไย หรือใช้โรยรอบ ๆต้นลำไยที่โตแล้ว - ปุ๋ยเคมี ใช้ สูตร จำนวน 1 กำมือ/ต้น 4. การปลูก มี 2 แบบ คือ - ปลูกชิด ใช้ระยะปลูก 4/4 เมตร จะได้ต้นลำไย ต้น/ไร่ ข้อดี ดูแลรักษาง่าย ต้นทุนในการเก็บผลผลิตต่ำ - ปลูกห่าง ใช้ระยะปลูก 8/8 เมตร จะได้ต้นลำไย 25 ต้น/ไร่ ข้อดี ลงทุนครั้งแรกต่ำ เมื่อลำไยอายุมากขึ้นต้นจะโตและติดผลมากทำให้ผลผลิตสูง

6 5. การดูแลรักษาลำไย 5.1 ตัดหญ้า ปีละ 4 ครั้ง 5.2 แมลง ควรหมั่นตรวจสอบหากพบเกินระดับเศรษฐกิจให้ใช้สารอินทรีย์หรือสารเคมีฉีดพ่นในปริมาณที่เหมาะสม( และควรใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ) 5.3 การให้น้ำ ใช้ระบบลากสายยางหรือให้นำแบบสปริงเกอร์ และให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม 5.4 การค้ำยัน ต้นลำไยที่มีอายุมาก ต้นสูง หรือติดผลมากควรใช้ไม้คำยันเพื่อกันต้นล้มและฉีดขาด 5.5 ควรมีการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้นและให้น้ำหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.6 ควรปลูกต้นไม้เพื่อบังลมรอบ ๆ สวน เพื่อกันลมในช่วงฤดูแล้งจะมีลมพายุ ทำให้ชาวสวนต้องใช้ไม้ค้ำยันต้นลำไยมาก ต้นทุนสูง

7 ต้นทุนการผลิต / ไร่ ลำไย ปลูกระยะ 8 / 8 เมตร จะได้ลำไย 25 ต้น
1. ค่าเตรียมดิน - ค่าไถ,ขุดหลุม,ปลูก/ไม้หลัก บาท 2. ค่าพันธุ์ - พันธุ์อีดอ ใช้กล้าแดง ( คือกิ่งตอนลำไยที่ยังไม่ได้นำลงถุงเพาะชำแต่มีรากเดินเต็มที่ ) ต้นละ 10 บาท 25 ต้น เป็นเงิน บาท 3.ระบบน้ำ ใช้ระบบลากสายยางหรือให้นำแบบสปริงเกอร์ (ไม่รวมเครื่องสูบน้ำ ) ไร่ละ 1,500 บาท 4. ค่าตัดหญ้า ไร่ละ 1,000 บาท 5. อื่น ๆ ( ค่าน้ำมัน ,สารเคมี ปุ๋ย ) บาท รวม 3,900 บาท

8 จุดคอขวด 1. การเตรียมพื้นที่และการปรับปรุงบำรุงดิน
2. พันธุ์และอัตราการใช้ต้นพันธุ์ 3. การใช้ปุ๋ย 4. การปลูก 5.การใช้สารเคมี 6.การดูแลรักษา

9 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ครูติดแผ่นดิน 1. นายนิพนธ์ สารถ้อย โทร 2. นายสมเพชร ปัญญาบุญ โทร 3.นายสมศักดิ์ แก้วอินตา โทร.- 4. นายพัด สุปินะ โทร.- 5.นายชัยยุทย์ เสาวรส โทร 6.นายเมือง คงปัน โทร 7.นายอินเนตร ลำพันธุ์ โทร 8.นายนิวัตร พูนพิน โทร 9.นายบุญช่วย แก้วยศ โทร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google