งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางจำนรรจ์ หลงกระจ่าง

3 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอน วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่ผ่านมา ผู้สอนจะใช้วิธีสอนแบบบรรยาย และสาธิตตัวอย่างประกอบ ผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้เรียน โดยการอธิบายเนื้อหา และวิธีการคำนวณตามที่ผู้สอนได้ทำการศึกษาค้นคว้ามา ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง ทำให้ผู้เรียนบางคนบางกลุ่มไม่สนใจเรียน และไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความสนใจเรียนรู้ไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญอย่างแท้จริง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้และวัตถุดิบคงเหลือ ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และฝึกทักษะทางบัญชีของนักศึกษา ให้สามารถเรียนรู้โดยเกิด ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบโดยวิธีใช้แบบฝึก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะ

6 ตาราง เปรียบเทียบคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนทำแบบฝึกและหลังทำแบบฝึกทักษะ
เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1/4 จำนวน 8 คน คะแนนทดสอบ

7 สรุปผลการวิจัย ผลจากการเปรียบเทียบการทำแบบทดสอบ นักเรียนจำนวน 8 คน ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนน ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ หรือ 26.25% และคะแนนของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ หรือ % ผลสรุปคือ นักเรียนผ่านเกณฑ์ 8 คน จากจำนวนทั้งหมด 8 คน หรือผ่าน 100 % ซึ่งแสดงว่าแบบฝึกทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

8 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ควรมีชุดแบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย และควรคำนึงถึงความรู้ของผู้เรียน เพื่อจะได้ใช้แบบฝึกอย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการสร้างชุดแบบฝึกทักษะในวิชาบัญชีอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังทำชุดแบบฝึกทักษะ

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google