งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายเรื่อง การพัฒนา ย่านการค้าของจังหวัด ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ ภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด โดย นางเบญจวรรณ รัตนประ ยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายเรื่อง การพัฒนา ย่านการค้าของจังหวัด ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ ภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด โดย นางเบญจวรรณ รัตนประ ยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่อง การพัฒนา ย่านการค้าของจังหวัด ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ ภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด โดย นางเบญจวรรณ รัตนประ ยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี

2 1. อะไรคือย่านการค้า 2. การพิจารณาคัดเลือก ย่านการค้า 3. การพัฒนาย่าน การค้า 4. การกำหนด ยุทธศาสตร์ 5. ข้อเสนอแนะ หัวข้อบรรยาย

3 - คือสถานที่ที่สินค้าและบริการมา แลกเปลี่ยนซื้อ - ขายกัน โดยผู้ทำ การค้าได้ตั้งถิ่นฐานค้าขาย หรือสร้าง คูหาชั่วคราว สำหรับจำหน่าย สินค้าและบริการ โดยผู้ซื้อจะมา สำรวจตรวจตราเลือกซื้อสินค้า และบริการ ทั้งนี้สินค้าและบริการอาจมี หลายชนิดได้ เช่น จตุจักร “Market Place”“Market District” “Market Square”“Street Market” “Marketspace”“City Square” “Fleelance Marketplace”“Market Town” “Flea Market”“Bazar” “Trade Mart” อะไรคือย่านการค้า

4 คือตลาดที่ขายให้กับผู้ค้า มากกว่าประชาชนทั่วไป Wholesale Market Internet Marketplaces เช่น e-Bay (Auction House) ตอบสนองเร็วต่อแฟชั่นของ สังคมและเศรษฐกิจ

5 วิเคราะห์ตลาด - ต้องเข้าใจข้อจำกัดของตลาด (Understand Market Condition) ประเมินโอกาสของตลาด โดย แยกส่วนพิจารณา - มีข้อสรุปที่ชัดเจน พร้อม ข้อเสนอแนะในการพัฒนา เช่น การวางแผนพัฒนา เป็นต้น การพิจารณาคัดเลือกย่านการค้า

6 พยายามสร้าง “One Stop Shopping Center” วางแผนร่วมกับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด พัฒนาชุมชนในย่าน ทำความเข้าใจกับร้านค้าใน ชุมชนให้มีส่วนร่วม ใช้นโยบาย “Power Actors” โดยตั้งคณะกรรมการพัฒนา ย่านการค้า การพัฒนาย่านการค้า

7 จัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไป (Open houses) หรือ (discussion session) หมั่นนำเสนอความคิดให้ ชุมชน (One or More Presentation) ช่วยพัฒนาสภาพร้านค้าหรือ ห้าง ให้คำแนะนำแนวทางการทำ ธุรกิจ แก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ ย่าน การพัฒนาย่านการค้า

8 Clustering Mixed – use development strategy การทดแทนด้วย Niche Market การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงทาง ธุรกิจ /Business Matching พัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ การกำหนดยุทธศาสตร์

9 ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจย่านนั้น เป็นอย่างดี สำรวจว่าภายนอกมองย่านนี้อย่างไร เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงได้ ต้องพัฒนาพร้อมแก้ไขจุดอ่อนของ ย่าน มีแผนยุทธศาสตร์ แผนการตลาด และแผนประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ขอให้จำว่า “ ความสำเร็จในการ พัฒนาย่านจะเกิดขึ้นได้เพราะความ ร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น ” ข้อเสนอแนะ

10


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายเรื่อง การพัฒนา ย่านการค้าของจังหวัด ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ ภารกิจหลักของพาณิชย์จังหวัด โดย นางเบญจวรรณ รัตนประ ยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google