งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXTERNAL FACTERS  การเมือง และ กฎระเบียบทาง ราชการ  ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะการแข่งขัน  พฤติกรรมผู้บริโภค  เทคโนโลยี  ภาวะผันผวนผิดปรกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXTERNAL FACTERS  การเมือง และ กฎระเบียบทาง ราชการ  ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะการแข่งขัน  พฤติกรรมผู้บริโภค  เทคโนโลยี  ภาวะผันผวนผิดปรกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXTERNAL FACTERS  การเมือง และ กฎระเบียบทาง ราชการ  ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะการแข่งขัน  พฤติกรรมผู้บริโภค  เทคโนโลยี  ภาวะผันผวนผิดปรกติ

2 TARGET GROUP  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา, ระดับทาง สังคม  ระดับรายได้  พื้นที่ครอบคลุม  การใช้ชีวิต  พฤติกรรม

3 INTERNAL FACTERS PRODUCT  PRODUCT PRICE  PRICE PLACE  PLACE PROMOTION  PROMOTION

4 RESEARCH !

5 BRANDING  จุดขาย  จุดยืน, บุคลิกภาพ  ชื่อ, โลโก้  PACKAGING  COMMUNICATIONS

6 POSITIONING “ จุดยืน ” ผิวหน้ า ผิวทั่ว เรือนร่าง มี สารเ คมี ไม่มี สารเคมี

7 ผิวผู้ หญิงไทย ผิวทั่ว เรือนร่าง มี สารเ คมี ไม่มี สารเคมี

8 ผิวผู้ หญิงไทย วัย 40 ปีขึ้น ไป ผิวทั่ว เรือนร่าง เทคโนโล ยี THAI เทคโนโลยี JAPAN

9 PLACE ?


ดาวน์โหลด ppt EXTERNAL FACTERS  การเมือง และ กฎระเบียบทาง ราชการ  ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะการแข่งขัน  พฤติกรรมผู้บริโภค  เทคโนโลยี  ภาวะผันผวนผิดปรกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google