งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง แนวคิดการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง แนวคิดการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง แนวคิดการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (5) เรื่อง แนวคิดการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดกิจกรรมการเรียนโดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง การปกครองโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3 แนวคิดในด้านการเมืองการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย
3 สาระการเรียนรู้ แนวคิดในด้านการเมืองการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4 1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงตั้งสมุหนายกและ
สมุหกลาโหม เพื่อจุดประสงค์ใด ก.แยกกิจการทหารและพลเรือน ข.ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน ค.รวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ง.เลียนแบบความเจริญขอม 4

5 2.เสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ มี หน้าที่รับข้อเสนอขั้นสุดท้าย จากสภาใด
ก.องคมนตรีสภา ข. เสนาบดีสภา ค.รัฐมนตรีสภา ง. สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ 5

6 3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูป การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
6 3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูป การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ก. การจัดตั้งภาค ข. การจัดตั้งมณฑล ค. การจัดตั้งสุขาภิบาล ง. การจัดการเลือกตั้งกำนัน

7 4. การเมืองการปกครองของ ไทยจะพัฒนาไปสู่ความเป็น
7 4. การเมืองการปกครองของ ไทยจะพัฒนาไปสู่ความเป็น ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น ประชาชนต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร

8 ก.ประชาชนเลือกผู้แทนที่ดี ข.ประชาชนตื่นตัวและมีความ สำนึกทางการเมือง
ค.ประชาชนมีวิจารณญาณทาง การเมือง ง.ประชาชนติดตามข่าวสาร ทางการเมือง 8

9 5. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ สุขาภิบาล เป็นการปกครอง ลักษณะใด
9 5. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ สุขาภิบาล เป็นการปกครอง ลักษณะใด ก. ข้าราชการมีอำนาจเป็นใหญ่ ในท้องถิ่น

10 ข. ข้าราชการและประชาชน ร่วมกันบริหารกิจการท้องถิ่น ค. เป็นการปกครองโดย
10 ข. ข้าราชการและประชาชน ร่วมกันบริหารกิจการท้องถิ่น ค. เป็นการปกครองโดย ประชาชนในท้องถิ่นฝ่ายเดียว ง. เป็นการปกครองที่มุ่งส่งเสริม ผลประโยชน์ของข้าราชการ

11 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
11 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย - การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย สูงสุดในการปกครองประเทศ - มีรัฐสภาเพื่อทำหน้าที่ ตรากฎหมาย - การจัดตั้งพรรคการเมือง

12 - การจัดตั้งคณะรัฐบาลหรือ (คณะรัฐมนตรี) การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ
12 - การจัดตั้งคณะรัฐบาลหรือ (คณะรัฐมนตรี) การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ทางการเมือง

13 กิจกรรม เรื่อง พัฒนาการด้านการปกครอง จากอดีตสู่ปัจจุบัน
13 กิจกรรม เรื่อง พัฒนาการด้านการปกครอง จากอดีตสู่ปัจจุบัน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มโดย กลุ่มศึกษารูปแบบการปกครอง แล้วสรุปเขียนเป็นแผนภูมิ

14 สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ลำดับขั้นตอนของ
14 สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ลำดับขั้นตอนของ พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครองของไทยแต่ละยุค แต่ละสมัย

15 1. รูปแบบการปกครองก่อนถึง สมัยพระบรมไตรโลกนาถ
15 1. รูปแบบการปกครองก่อนถึง สมัยพระบรมไตรโลกนาถ 2. การปฏิรูปการปกครองสมัย พระบรมไตรโลกนาถ 3. รูปแบบการปกครองสมัย พระเพทราชา

16 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 5. รูปแบบการปกครองสมัย
16 4. รูปแบบการปกครองสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 5. รูปแบบการปกครองสมัย ประชาธิปไตย

17 เรื่อง แนวคิดพัฒนาการ ทางด้านเศรษฐกิจของไทย
17 พบกันใหม่ เรื่อง แนวคิดพัฒนาการ ทางด้านเศรษฐกิจของไทย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง แนวคิดการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google