งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสมัชชาคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสมัชชาคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสมัชชาคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๓

2 ( ๑ ) สถานการณ์ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ ๖ เรื่อง สถานการณ์ร่วมกันของ เครือข่าย (๑)เราถูกละเมิดสิทธิขั้น พื้นฐานทั้ง ๘ สิทธิอย่าง ต่อเนื่อง (๒)เราถูกปฏิบัติในฐานะของ ลูกค้ามากกว่าในฐานะ “ พลเมือง ” (๓)เราไม่รู้และไม่เข้าใจในสิทธิ ของเราในฐานะพลเมือง (๔)เราขาดการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง (๕)เราขาดกระบวนการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการ (๖)เราขาดกลไกภาค ประชาชนที่จะเข้ามา ช่วยเหลือในกระบวนการ คุ้มครอง เยียวยา ต่อสู้เพื่อ คุ้มครองสิทธิ  ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  เข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ สื่อที่เหมาะสมกับวัย และคุ้มครองเข้าถึงสื่อ ที่ไม่ปลอดภัย  ความเป็นธรรมในการ ใช้บริการ ราคา  ความเป็นส่วนตัว คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล  ความเท่าเทียมในการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์  ความปลอดภัยจาก การใช้งาน  การมีส่วนร่วมของ ประชาชน  สิทธิในการได้รับการ ชดเชยความเสียหาย สิทธิ

3 ( ๒ ) ประเด็นเร่งด่วนอันเป็นปัญหา เฉพาะหน้า ๕ เรื่อง (๑)ปัญหาเรื่อง โฆษณาสินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจ กล่าวคือ การโฆษณา แฝงผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะรายการโทรทัศน์ (๒)ปัญหาเรื่องการ ส่งข้อความสั้นผ่านทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิใน การคุ้มครองเด็กจากการบริโภคสื่อไม่เหมาะกับ วัย (๓)ปัญหาเรื่อง การขาดการสร้างความรู้ความ เข้าใจ ทั้งการเรียนรู้เท่าทันสื่อ การเรียนรู้เท่าทัน สารสนเทศ สิทธิของตนเอง (๔)ปัญหาเรื่อง การขาดสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ในการร่วมบริหารจัดการปัญหาด้าน สื่อ (๕)ปัญหาเรื่อง การขาดกลไกในการคุ้มครอง ภาคประชาชน ในการคุ้มครอง เยียวยา ใน กระบวนการยุติธรรม

4 ( ๓ ) ข้อเสนอในการทำงานเพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ ๒ ส่วน ( ๓. ๑ ) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน  การจัดทำกติกาและบังคับใช้กฎหมายในการจัดการ ปัญหาเรื่องโฆษณาที่ส่งกระทบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะ โฆษณาแฝง ในรายการโทรทัศน์ โดยให้ เครือข่ายผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดทำกฎเกณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดทำกติกาและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองผู้บริโภคจาก ข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS Telemarketing) โดยให้เครือข่ายดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทั้งการคุ้มครอง ชดเชยค่าเสียหาย โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นเด็ก เยาวชน  การเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ เพื่อทำให้เกิด การ จัดระดับความเหมาะสมของรายการ โทรทัศน์ ระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ  การจัดทำกติกาและการบังคับใช้กฎหมาย การ คุ้มครองความเป็นธรรมในการใช้บริการ ทั้ง ค่าบริการ การบกเลิกบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย ให้เครือข่ายดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 ( ๓ ) ข้อเสนอในการทำงานเพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ ๒ ส่วน ( ๓. ๒ ) การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การดำเนินการจัดตั้ง องค์กรคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ โดยมีเป้าหมายหลักในการ ทำงาน ๔ ด้าน คือ ( ๑ ) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากหน่วยงาน ต่างๆ และ พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ( ๒ ) การดำเนินการกระบวนการยุติธรรม เพื่อ คุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือนร้อน ( ๓ ) การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ และ ( ๔ ) การ สื่อสารความรู้สู่เครือข่ายผู้บริโภค  การปฏิรูป การเรียนรู้เท่าทันสื่อและ สารสนเทศ ให้กับประชาชน ทั้งในระบบ การศึกษาและนอกระบบการศึกษา  การผลักดัน การส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ ในรูป ของ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร สื่อเชิงสร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสมัชชาคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google