งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอน วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย นางเขมิกา ธนนิมิตเจริญ หน้าหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาการวิจัย ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์นั้น Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นการออกแบบการสื่อการสอนให้เด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่นั้น จึงต้องมีการออกแบบและเลือกสื่อที่จะใช้ในการสอนให้ตอบสนองความพึงพอใจของเด็กได้สื่อการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่เด็กนักเรียนได้ จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับวิชา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนในการเรียนวิชา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีความน่าสนใจ

9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

10 ค่าร้อยละข้อมูลระดับอายุ เพศจากการประเมินการออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง จำนวน 100 คน ประสบการณ์เรียนวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

11 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการประเมินการพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอน วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง จำนวน 100 คน

12 สรุปผลการวิจัย จากการประเมินทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงทั้งหมด มีความชื่นชอบและพอใจในสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นสำหรับการเรียนวิชา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ ดี ซึ่งถือว่าสามารถออกแบบพัฒนาให้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดียเป็นสื่อที่ช่วยในการสอนให้แก่นักเรียนได้จริงและยังสามารถพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน สร้างความเพลิดเพลินความสนุกสนานในการเรียน และทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้นอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google