งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การให้การดูแลผู้ป่วยแบบปฐมภูมิ 2. การประเมินผู้ป่วยตามความรุนแรง 3. การดูแลผู้ป่วยที่อาจมีอาการเปลี่ยนแปลง 4. การป้องกันและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในชุมชน 5. การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 6. การมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข็มแข็ง 7. การกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนในการดูแลสุขภาพตนเอง

3 ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
8. การระบุกลุ่มเป้าหมายในการค้นหากลุ่มเสี่ยงรายโรค 9. การมีส่วนร่วมในการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยทีม HHC 10. การทำกิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยและการติดตามเยี่ยมบ้าน 11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/ชมรมในชุมชน 12. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

4 ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในชุมชน 2. การสอบสวนโรค 3. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

5 ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น เด็กไข้ชักหลังการให้วัคซีน, การระบาดโรคในชุมชน, การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยสูติกรรม, การพบผู้ป่วยเบาหวานในดูแลต้องรับไว้ในโรงพยาบาล

6 ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม
การบริหารความเสี่ยง 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน 4. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ 5. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

8 ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม
การบริหารยา 1. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 2. การบริหารยาค้าง stock 3. การบริหารยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน

9 ประเด็นคุณภาพ : เวชกรรมสังคม
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การรักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google