งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing Management Marketing Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing Management Marketing Information System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 705721 Marketing Management Marketing Information System
4/9/2017 Marketing Management Marketing Information System EK BUNCHUA Department of Marketing Faculty of Business Administration Chiang Mai University

2 Marketing Organization & Implementation System
4/9/2017 Demographic & Economic Environment Technological & Natural Environment Intermediaries Information System Marketing Information System Marketing Planning System Marketing Product Target Customers Suppliers Price Place Publics Promotion Marketing Control System Marketing Organization & Implementation System Political & Legal Environment Competitors Social & Cultural Environment

3 Marketing Information System
4/9/2017 Marketing Information System … consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute needed, timely, and accurate information to marketing decision makers … ประกอบด้วย คน อุปกรณ์ และกระบวนการ ใน การ เก็บรวบรวม จัดลำดับ วิเคราะห์ ประเมิน และ แจกจ่าย สารสนเทศ ที่ถูกต้อง ในเวลาอันเหมาะสม และ จำเป็น ไปยังผู้ตัดสินใจด้านการตลาด

4 Development of Marketing Information System
4/9/2017 Development of Marketing Information System From local to national to global business From price to non-price competition From buyer needs to buyer wants

5 Kotler’s Model of MKIS Marketing Information System
4/9/2017 Kotler’s Model of MKIS Marketing Information System Assessing Information Needs Developing Information Internal Records Marketing Intelligence Marketing Managers Implementation, Control Analysis, Planning, Competitors, Publics, Macroenvironment Forces Target Markets, Marketing Channels, Suppliers, Marketing Environment Distributing Information Decision Support Marketing Research Marketing Decisions and Communications

6 4/9/2017 1. Internal Records Reports on orders, sales, prices, costs, inventory levels, receivables, payables, and so on Order-to-payment cycle Sales analysis Databases, data warehouses, and data mining

7 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูลภายใน (1)
4/9/2017 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูลภายใน (1) รายงานการขายเฟอร์นิเจอร์ 6 ปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ของบริษัท (ล้านบาท) ยอดขาย ของบริษัท (ล้านบาท) ยอดขายของ อุตสาหกรรม (ล้านบาท) ส่วนครอง ตลาด (%) ปี พ.ศ. 2542 2541 2540 2539 2538 2537 36.0 35.0 32.0 25.0 21.0 20.0 36.0 34.7 30.4 24.5 21.8 18.0 300 275 220 170 150 120 12.0 12.6 13.8 14.4 14.8 15.0 คำถาม : ในปี 2542 บริษัทประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด

8 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูลภายใน (2)
4/9/2017 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูลภายใน (2) รายงานการขายเฟอร์นิเจอร์ ปี 2542 จำแนกตามเขตการขาย ดัชนีตลาด (%) เป้าหมาย (ล้านบาท) ขายจริง (ล้านบาท) ผลต่าง (ล้านบาท) ประสิทธิผล (%) เขตการขาย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง 30 25 21 24 100 10.8 9.0 7.6 8.6 36.0 12.5 9.6 7.7 6.2 36.0 +1.7 +0.6 +0.1 -2.4 116 107 101 72

9 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูลภายใน (3)
4/9/2017 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูลภายใน (3) รายงานการขายเฟอร์นิเจอร์ ปี เฉพาะเขตการขายลำปาง จำแนกตามประเภทสินค้า เป้าหมาย (พันบาท) ขายจริง (พันบาท) ผลต่าง (พันบาท) ประเภทสินค้า คำถาม : จากรายงานนี้ ควรวิเคราะห์ ข้อมูลอะไร ต่อไป และจะ วิเคราะห์ อย่างไร โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ชั้นวางของ 3,800 2,400 1,800 600 8,600 2,400 1,420 1,900 480 6,200 -1,400 -980 +100 -120 -2,400

10 2. Marketing Intelligence
4/9/2017 2. Marketing Intelligence A set of procedures and sources used by managers to obtain everyday information about developments in the marketing environment Sales force as “eyes and ears” Distributors, retailers, intermediaries Competitors’ products and activities News, publications, Internet etc.

11 ตัวอย่างรายงานจากระบบข่าวกรองทางการตลาด
4/9/2017 ตัวอย่างรายงานจากระบบข่าวกรองทางการตลาด รายงานการเปรียบเทียบยอดขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ปี 2542 บริษัท ก. (บาท) (%) บริษัท ข. (บาท) (%) บริษัท ค. (บาท) (%) เฉลี่ย (%) ยอดขาย (พันบาท) ต้นทุน กำไรขั้นต้น ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กำไรก่อนภาษี xxx 100% xxx yy xxx 100% xxx yy xxx 100% xxx yy 100% zz

12 4/9/2017 3. Marketing Research The systematic design, collection, analysis, and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company Identifying marketing opportunities Evaluating of customer satisfaction, customer attitudes and perception, purchase intention, ... Market test for new products etc.

13 Suppliers of Marketing Research
4/9/2017 Suppliers of Marketing Research Syndicated-service research firms Consumer and trade information (selling/subscription) Custom marketing research firms Specific research projects (whole process) Specialty-line marketing research firms Specialized research services (partially)

14 Marketing Research Process
4/9/2017 Marketing Research Process Define the problem and research objectives Develop the research plan Collect the information Analyze the information Present the findings Make the decision

15 Data Types and Sources Primary Data Secondary Data Qualitative
4/9/2017 Data Types and Sources Primary Data Secondary Data Qualitative - Focus group - Depth interview - Projective technique Quantitative - Survey - Observation - Experiment Internal - Ready to use - To be processed External - Published - Syndicated - Databases

16 Sampling Plan Sampling unit Sample size Sampling procedure
4/9/2017 Sampling Plan Sampling unit Sample size Sampling procedure Probability sampling Non-probability sampling

17 Interpretation of Research Findings
4/9/2017 Interpretation of Research Findings Two shoe salespersons went to Africa to conduct a market assessment Terrible market. No one wear shoes. Both had access to exactly the same data but formed very different conclusions Wonderful market !! No one wear shoes.

18 Overcoming Barriers to the Use of Marketing Research
4/9/2017 Overcoming Barriers to the Use of Marketing Research A narrow concept of marketing research Uneven caliber of marketing researchers Poor framing of the problem Late and occasionally erroneous findings by marketing research Personality and presentational differences

19 4. Decision Support System
4/9/2017 4. Decision Support System A coordinated collection of data, systems, tools, and techniques with supporting software and hardware by which an organization gathers and interprets relevant information from business and environment and turns it into a basis for marketing action

20 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (1)
4/9/2017 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (1) Sales = (Advertising $) (No. of retailers) (Quality index) Forecasting Model Marketing Models Selecting location for a new retail outlet => Visibility => Competition intensity => Traffic of target customers => Rental cost Decision Model

21 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (2)
4/9/2017 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (2) Perceptual Map Brand Perception Ideal Point Performance Economy

22 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (3)
4/9/2017 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (3) BCG Growth-Share Matrix 20%- 18%- 16%- 14%- 12%- 10%- 8%- 6%- 4%- 2%- Market Growth Rate 10x x x 1.5x x Relative Market Share .5x .4x .3x .2x .1x Star 5 4 3 ? Question mark 2 1 Cash cow 6 Dog 8 7

23 Kotler’s Model of MKIS Marketing Information System
4/9/2017 Kotler’s Model of MKIS Marketing Information System Assessing Information Needs Developing Information Internal Records Marketing Intelligence Marketing Managers Implementation, Control Analysis, Planning, Competitors, Publics, Macroenvironment Forces Target Markets, Marketing Channels, Suppliers, Marketing Environment Distributing Information Decision Support Marketing Research Marketing Decisions and Communications

24 4/9/2017 Marketing Management


ดาวน์โหลด ppt Marketing Management Marketing Information System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google