งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
by KRU_AW

2 เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
เยาวชน หมายถึงอะไร เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มีพลังอันสำคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น เยาวชนที่ดีควรตระหนักในคุณค่าของตนเอง และร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละเพื่อส่วนรวม

3 ลักษณะของเยาวชนที่ดี
การเสียสละต่อส่วนรวม การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี ความละอายและเกรงกลัวในการทำชั่ว

4 ความสำคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี
ความสำคัญต่อตนเอง ความสำคัญต่อส่วนรวม ความสำคัญต่อประเทศชาติ

5 การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท
เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google