งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ โดย นางสาวจิราพร นฤดม วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ โดย นางสาวจิราพร นฤดม วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ โดย นางสาวจิราพร นฤดม วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)

2 ปัญหาการวิจัย มนุษย์มีความจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข การปรับตัวจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่จะต้องเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นวัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุก็ตาม เพราะถ้ามนุษย์ไม่สามารถปรับตัวเองให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่นเกิดความคับข้องใจ วิตกกังวล มีความขัดแย้ง ที่ส่งผล ถึงด้านพฤติกรรม ซึ่งปัญหาในการปรับตัวนี้เกิดขึ้นได้กับ มนุษย์ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยรุ่น ช่วงอายุระหว่าง 14 – 18 ปี เพราะเป็นวัยที่กำลังศึกษา อยากลองอยากรู้ และเป็นวัยที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว จากวัยเด็กสู่ วัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สังคม กลุ่มรอบข้างมีการ เปลี่ยนแปลง มีผลทำให้ต้อง ปรับตัวและมีปัญหามากที่สุด

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรม การ ปรับตัวของนักเรียน ในวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและ เงื่อนไขใน สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ ปรับตัวของนักเรียน

4 ประชากร เป็นนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ ที่มีปัญหาจำนวน 4 กลุ่ม การเลือกกรณีศึกษา ใช้ วิธีการเลือก แบบ Extreme Case Sampling (Patton,1990) ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะหาผู้ให้ ข้อมูลหลัก โดยใช้วิธี Snow ball

5 กลุ่มตัวอย่าง 1. กลุ่มที่มีปัญหายาเสพ ติด 2. กลุ่มที่มีพฤติกรรม เบี่ยงเบน 3. กลุ่มที่มีปัญหาหนีเรียน 4. กลุ่มที่มีปัญหาทะเลาะ วิวาท 5. ศึกษาข้อมูลจากบุคคล ที่เกี่ยวข้อง - อาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ที่ปรึกษา - ผู้ปกครอง

6 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านเบี่ยงเบนทางเพศและด้านเกเร หนีเที่ยวเตร่ สามารถปรับตัวหรือพฤติกรรมให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม เงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับของทางวิทยาลัยได้ 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านปัญหาการทะเลาะวิวาทและปัญหา ยาเสพติดไม่สามารถปรับพฤติกรรม หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมเงื่อนไข กฎระเบียบของทางวิทยาลัย ได้

7 ประโยชน์ที่ได้จากการ วิจัย ได้การแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันดังนี้คือ 1. อบรมส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน จริยธรรม การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างวัยเรียนที่ ถูกต้อง เหมาะสม อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2. สร้างสรรค์ สนับสนุน กิจกรรมที่ให้นักเรียน ได้แสดงความคิดเห็น การทำกิจกรรมร่วมกัน อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการนำเสนอข้อคิดเห็น ที่ถูกต้อง เหมาะสมร่วมกันเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติจริง และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์.


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัว ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ โดย นางสาวจิราพร นฤดม วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (MBAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google