งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือไทย-ลาว ในเรื่อง Contract Farming (CF)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือไทย-ลาว ในเรื่อง Contract Farming (CF)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือไทย-ลาว ในเรื่อง Contract Farming (CF)

2 1. ท่าทีรัฐบาลไทย สนับสนุนและส่งเสริม CF
การลงนาม MOU ไทย-ลาว ในเรื่อง CF - ยืนยันตลาดรับซื้อในประเทศไทย - ยกเว้นภาษีศุลกากรนำเข้า ภายใต้กรอบ AFTA และAISP - หารือและทบทวนรายการสินค้ายกเว้นภาษี - หารือปริมาณสินค้ารับซื้อ ราคา การขนส่ง และการจ่ายเงิน - มีกลไกประสานงานสองฝ่าย โดยกระทรวงพาณิชย์ของไทย และกระทรวงการค้า ต่างประเทศลาวเป็นหน่วยประสานงานหลัก - มีการหารือทบทวนแผนและผลอย่างสม่ำเสมอ - ฝ่ายไทยแจ้งเกี่ยวกับแผนการผลิต/รายละเอียด (ชนิดของพืช/สัตว์ ขนาดและตำแหน่ง ของที่ดิน)

3 1. ท่าทีรัฐบาลไทย - ภาครัฐสองฝ่ายช่วยจับคู่ธุรกิจ
- ภาครัฐสองฝ่ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ CF แก่เอกชน - ภาครัฐสองฝ่ายอำนวยความสะดวกการผ่านแดนของบุคลากร - ฝ่ายลาวจัดหาแปลงทดลองก่อนทำจริง - ฝ่ายลาวอำนวยความสะดวกการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ ปุ๋ย โดยยกเว้นภาษีอากร - ฝ่ายลาวอำนวยความสะดวกยกเว้นภาษีอากรขาออก - ฝ่ายลาวในระดับท้องถิ่นออก C/O ให้ - สองฝ่ายดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตร/อำนวยความสะดวกส่งออก/นำเข้า โดยจัดตั้ง One Stop Service - การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ลาว

4 2. ประเด็นสำคัญสำหรับการลงทุน Contract Farming ในลาว
พืชและสัตว์ที่จะลงทุน ผู้ลงทุน เกษตรกรลาว นโยบายรัฐบาล สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการยอมรับของฝ่ายลาว กลไกกำกับให้ดำเนินการตามสัญญา การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผู้ลงทุน

5 2. ประเด็นสำคัญสำหรับการลงทุน Contract Farming ในลาว
ความเข้าใจรอบด้านเกี่ยวกับพืชที่ส่งเสริมการปลูก สัมปทานที่ดิน การประสานกับเกษตรกรอย่างทั่วถึง จังหวัดนำร่องมีจำกัด

6 3. ความต้องการของฝ่ายลาว
หลายแขวงยินดีที่จะมีความร่วมมือ CF ขอให้กระบวนการผลิตครบวงจร มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุกขั้นตอน ให้ความรู้แก่เกษตรกรลาวเกี่ยวกับ CF ขอให้ใช้แรงงานลาว ให้บริหารการผลิตให้สมดุลกับปริมาณสินค้าในตลาด ขอโควต้านำเข้าสินค้าเกษตรของไทยตรงกับระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของลาว

7 4. ความต้องการของผู้ประกอบการไทย
ให้ภาครัฐผลักดันให้คู่สัญญาฝ่ายลาวเร่งดำเนินโครงการตามสัญญาที่ได้ลงนามร่วมกัน ให้ภาครัฐแนะนำข้อมูล แนะช่องทางการติดต่อที่ถูกต้อง ให้ภาครัฐผลักดันให้เอกชนสามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่ ให้ภาครัฐช่วยเจรจากับฝ่ายลาว ให้อนุมัติสัมปทานที่ดินขนาดใหญ่ที่เคยรับว่าให้ หลังจากมีการทอดลองปลูกไปแล้ว

8 5. สรุป ภาครัฐสองฝ่ายต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการทำ CF ในลักษณะที่กว้างขวางขึ้น ให้มีการอบรมเทคนิคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความช่วยเหลือด้านสินเชื่อจากธนาคาร ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก และลดเวลาที่จะใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าที่ด่าน ศึกษาพื้นที่และสภาพแวดล้อมจริง ควรมีการจัดทำร่างตัวอย่างสัญญาของฝ่ายไทยในลักษณะกว้างๆ


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือไทย-ลาว ในเรื่อง Contract Farming (CF)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google