งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARTIFICIAL INTELLIGENCE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SAKKAYAPHOP PRAVESJIT Room : ICT

2 รายละเอียด คะแนน (%) เข้าห้อง 10 โปรเจ็ค 30 กลางภาค 40 ปลายภาค 20 รวม
100

3 Grade เกรด คะแนน A 80 - 100 B+ 75 - 79 B 70 - 74 C+ 65 - 69 C 60 - 64
D F 0 - 49

4 INTRODUCTION TO ARTIFICAL INTELLIGENCE
Chapter 1 INTRODUCTION TO ARTIFICAL INTELLIGENCE

5 Learning Objectives ทำความเข้าใจแนวความคิดและวิวัฒนาการของ artificial intelligence (AI)

6 Concepts and Definitions of Artificial Intelligence
Knowledge-based systems (KBS) เทคโนโลยีที่ใช้ qualitative knowledge แทนที่จะใช้ mathematical models มาให้การสนับสนุนความต้องการ นิยามของ Artificial intelligence (AI) Artificial intelligence (AI) สาขาย่อยของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ symbolic reasoning และ problem solving Turing test การทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเป็น “intelligence” ของคอมพิวเตอร์

7 Concepts and Definitions of Artificial Intelligence
การประมวลผลโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic processing) ตัวเลข กับ สัญลักษณ์ (Numeric versus symbolic) อัลกอริธึม กับ สามัญสำนึก (Algorithmic versus heuristic) Heuristics องค์ความรู้ที่ใช้ตัดสินใจแบบไม่เป็นทางการในพื้นที่ ๆ ต้องใช้งานซึ่งประกอบด้วย “rules of good judgment” ในด้านนั้น ๆ Heuristics ยังประกอบด้วยองค์ความรู้ว่า จะแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร จะวางแผนขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างไร จะประปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร และ อื่น ๆ

8 Concepts and Definitions of Artificial Intelligence
การอนุมาน (Inferencing) ความสามารถในการให้เหตุผลซึ่งทำให้สามารถสร้างองค์ความรู้ในระดับสูงจากสามัญสำนึกที่มีอยู่ (existing heuristics) การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) ความสามารถในการเรียนรู้ที่ยอมให้ระบบปรับพฤติกรรมของตัวระบบเองและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก

9 The Artificial Intelligence Field
ช่วงเวลาที่ได้คำตอบมาแบบง่าย ๆ (Naïve solutions stage) ช่วงเวลาที่ใช้กรรมวิธีแบบทั่ว ๆ ไป (General methods stage) ช่วงเวลาที่ใช้องค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง (Domain knowledge stage) Expert system หรือ knowledge-based system ช่วงเวลาที่รวมหลายอย่างเข้าด้วยกัน (Multiple integration stage) ช่วงเวลาที่สร้างโปรแกรมประยุกต์ฝังตัวเอาไว้ (Embedded applications stage)

10 The Artificial Intelligence Field

11 The Artificial Intelligence Field

12 The Artificial Intelligence Field
Expert system (ES) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กรรมวิธีของความเป็นเหตุเป็นผลพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในขอบเขตที่กำหนดให้เฉพาะอันก่อให้เกิดคำแนะนำ หรือ ข้อเสนอแนะ (เหมือนความชำนาญของมนุษย์) ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงในงานด้านใดด้านหนึ่ง (ที่มนุษย์สามารถทำได้) ซึ่งต้องให้การศึกษาและฝึกอบรมเป็นพิเศษนานหลายปี

13 The Artificial Intelligence Field
การประมวลผลโดยใช้ภาษาธรรมชาติ (Natural language processing (NLP)) การใช้ตัวประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (computer-based system) NLP มีสองสาขาย่อย คือ การเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural language understanding) การสร้างภาษาธรรมชาติ (Natural language generation) การเข้าใจคำพูด (เสียง) (Speech (voice) understanding) การแปลเสียงของมนุษย์ไปสู่คำแต่ละคำและประโยค ซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยคอมพิวเตอร์

14 The Artificial Intelligence Field
Robotics and sensory systems หุ่นยนต์ (Robot) เครื่องจักรที่มีความสามารถในการทำงานที่มนุษย์ต้องทำด้วยมือได้ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง หุ่นยนต์ที่เป็น “intelligent” จะมีอุปกรณ์ตรวจจับ (sensory apparatus) เช่น กล้อง เป็นต้น เพื่อใช้รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานของหุ่นยนต์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตัวมัน

15 The Artificial Intelligence Field
Computer vision and scene recognition การรู้จำสิ่งที่เห็น (Visual recognition) รูปแบบบางอย่างของ computer intelligence และ decision-making โดยทำการเปลี่ยนสารสนเทศที่มองเห็น (digitized visual information) อันเป็นการรับเข้ามาจากตัวตรวจจับของเครื่องจักร เช่น กล้อง เป็นต้น เป้าประสงค์พื้นฐานของ computer vision ก็คือทำการแปลความหมายของฉากสถานการณ์ (scenario) แทนที่จะเป็นการสร้างภาพออกมา

16 The Artificial Intelligence Field
Intelligent computer-aided instruction (ICAI) การใช้ AI techniques สำหรับทำการฝึกอบรมหรือสอนผ่านทางคอมพิวเตอร์ Intelligent tutoring system (ITS) Self-tutoring systems ที่สามารถให้แนวทางผู้เรียนถึงแนวทางที่ดีที่สุดโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ Automatic programming ยอมให้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยอาศัย AI techniques ที่ฝังตัวอยู่ใน compilers

17 The Artificial Intelligence Field
Neural computing Neural (computing) networks การออกแบบคอมพิวเตอร์ผ่านการทดลองเพื่อทำการสร้าง intelligent computers ที่ทำงานในในเชิงฟังก์ชันที่จำลองแบบมาจากสมองของมนุษย์ Game playing เป็นด้านหนึ่งที่นักวิจัยด้าน AI สนใจค้นคว้า ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์สำหรับการเสาะหากลยุธท์ใหม่ ๆ และ แนวความคิดใหม่ ๆ เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้ง่ายต่อการทำการวัด

18 The Artificial Intelligence Field
Language translation การแปลภาษาอัตโนมัติ (Automated translation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาทำการแปลคำหรือประโยคจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยไม่ต้องใช้มนุษย์เข้าไปช่วยแปล Fuzzy logic แนวทางที่เหมาะสมทางตรรกะแห่งความเป็นเหตุผลที่สามารถจัดการกับสารสนเทศที่ไม่แน่นอนหรือแยกเป็นส่วน ๆ (partial information) มีลักษณะคล้ายกับความคิดของมนุษย์และมักนำมาใช้กับ expert systems

19 The Artificial Intelligence Field
Genetic algorithms Intelligent method ที่ใช้คอมพิวเตอร์จำลองกระบวนการวิวัฒนาการโดยธรรมชาติเพื่อค้นหารูปแบบต่าง ๆ จากกลุ่มของข้อมูลกลุ่มหนึ่ง Intelligent agent (IA) expert system หรือ knowledge-based system ที่ฝังตัวอยู่ใน computer-based information systems (หรือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบ) เพื่อทำให้มันฉลาดขึ้น

20 จบหัวข้อ 12 คำถาม ………..


ดาวน์โหลด ppt ARTIFICIAL INTELLIGENCE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google