งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
การประชุมประจำเดือนข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

4 เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่แล้ว

5 โดย...นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โดย...นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

6 ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน “โครงการเพื่อนเพื่อนปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง มาหลายปี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใน พื้นที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติงานท่ามกลาง ความเสี่ยงภัย สำนักงาน ปศุสัตว์ เขต ๙ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน จึง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเข้า โครงการตามอัธยาศัย เพื่อมอบเป็น ทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดาของ ผู้ปฏิบัติงาน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เลขที่ ๙๐๑๓๓๒๙๖๐๘ ชื่อบัญชี นางสาว โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุลและนางอรพินท์ เทพรินทร์

7 ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการเสียชีวิต
ด้วยนายไฉน รวยรื่น ตำแหน่งสัตว แพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอตากใบ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนราธิวาส เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ด้วยโรคติด เชื้อ ในกระแสโลหิต ทำให้ ครอบครัวประสบความเดือดร้อนอย่าง ยิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ ตามเห็นสมควร โดยโอนเงินในนาม นายยืนยง สมานสุข หัวหน้ากลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี ๙๐๕๐๗๙๓๕๔๑ สาขานราธิวาส

8 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt วัน จันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google