งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 ในระหว่าง ปี พ. ศ.2553 ถึงปี พ. ศ.2557 แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัด ยะลา ดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตที่เรียกเก็บใน วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ใบแทน ใบอนุญาตหรือยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 2. ค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามกำหนดเวลาที่ต้อง ชำระ

3 สรุปสาระสำคัญ *** เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการสมควรยกเว้น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ. 2535 ระหว่างปี พ. ศ. 2553 ถึงปี พ. ศ. 2557 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่ง โรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม การสร้างงานสร้างอาชีพในเขตท้องที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ทั้งสามจังหวัดดังกล่าว ซึ่ง ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานและรายได้ให้แก่ ราษฎรในท้องถิ่นอันเป็นการแก้ไขปัญหาความ ยากจนและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไปอย่าง ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขต ท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google