งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Post-Structuralism or Nothing แนวการสอนรายวิชา 2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง Rural and Urban Sociology 3 (3-0) ------------------  -------------- -------

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Post-Structuralism or Nothing แนวการสอนรายวิชา 2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง Rural and Urban Sociology 3 (3-0) ------------------  -------------- -------"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Post-Structuralism or Nothing

3 แนวการสอนรายวิชา 2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง Rural and Urban Sociology 3 (3-0) ------------------  -------------- ------- ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม

4 คำอธิบายรายวิชา  ศึกษาความหมายของคำว่าสังคมวิทยาชนบท และเมือง ความหมายของชุมชนแบบชนบทและ เมือง ลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ด้าน นิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคม กลุ่มและองค์กรทางสังคม ลักษณะค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชนบทเป็นสังคมเมือง ปัญหาและการแก้ไข ปัญหาสังคมชนบทและสังคมเมือง และการวาง ผังเมือง

5 ประวัติผู้บรรยาย  ดร. จิตรกร โพธิ์งาม  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การศึกษาปริญญาตรี ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ปริญญาโท ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) ปริญญาเอก Ph.D. Tai Studies (Interdisciplinary) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 6 เรื่อง ผลงานตำราตีพิมพ์ 8 เล่ม บทความตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ 20 เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 1 เรื่อง (ยูเครน รัสเซีย) ศึกษาดูงานสหรัฐอเมริกา พม่า ลาว จีน เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ ปัจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

6

7 ประเด็นบรรยาย  บทที่ 1 มนุษย์และประชากร  บทที่ 2 สังคมและวัฒนธรรมไทย  บทที่ 3 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  บทที่ 4 เศรษฐกิจไทย  บทที่ 5 การเมืองและการปกครองไทย  บทที่ 6 มนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อมกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน

8

9 ความหมายของคำว่าสังคมวิทยาชนบทและเมือง

10 ชุมชนแบบเมืองและชนบท

11 ลักษณะสังคมชนบทและเมือง

12  นิเวศวิทยา

13 ประชากร

14 การอาชีพ

15 เศรษฐกิจ

16

17 สถาบันทางสังคม

18 กลุ่มและองค์กรทางสังคม

19 ลักษณะค่านิยม

20

21


ดาวน์โหลด ppt Post-Structuralism or Nothing แนวการสอนรายวิชา 2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง Rural and Urban Sociology 3 (3-0) ------------------  -------------- -------

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google