งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
นโยบาย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ คปสอ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

2 วิสัยทัศน์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

3 พันธกิจ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน ๔. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ๕. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพ

4 เป้าประสงค์หลัก สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี ๒. ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. บุคลากรมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ๔. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ๕. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีขีดความสามารถในการ พัฒนาวิชาการและส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

6 PADIT ค่านิยมองค์กร ๑.ตรงต่อเวลา (Punctuality ; P)
๒.ความรับผิดชอบ(Accountability ; A) ๓.มีวินัย (Discipline ; D) ๔.ซื่อสัตย์ (Integrity ; I) ๕.ทำงานเป็นทีม (Teamwork ; T)

7 วิสัยทัศน์ คปสอ.ป่าติ้ว
เป็นเครือข่ายสุขภาพที่เป็นเลิศ ในการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

8 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย รมต.กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บูรณศิริ และ รมช.กระทรวงสาธารณสุข นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ๑.พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ๒.เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ ๓.เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย ตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง

9 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
๔.เร่งรัดดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย ๕.เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ ๖.จัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่น เช่น แรงงานข้ามชาตึ7๗.สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดยสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

10 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
๘.สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยปรับระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสมและความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นธรรม สร้างกลไกพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ๙.เพิ่มการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ๑๐.ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ๑๑.ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย

11 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
๑๒.สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ ๑๓.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและบริการข้อมูลสุขภาพ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ๑๔.พัฒนา ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข ๑๕.จัดตั้งศูนย์บำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติด ชนิดใหม่ ๑๖.จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะ ด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

12 นโยบายงานเน้นหนัก ของ สสอ.ป่าติ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

13 แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕
นโยบายการบริหาร ก.สาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ แผนยุทธศาสตร์ สสจ.ยส งานนโยบาย ระดับพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google