งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยทีมงาน บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อิน ไชน่า จำกัด. โครงการให้ทุนของรัฐบาลจีน ภายใต้กระทรวงศึกษาจีน Ministry of Education of China (MOE) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยทีมงาน บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อิน ไชน่า จำกัด. โครงการให้ทุนของรัฐบาลจีน ภายใต้กระทรวงศึกษาจีน Ministry of Education of China (MOE) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยทีมงาน บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อิน ไชน่า จำกัด

2 โครงการให้ทุนของรัฐบาลจีน ภายใต้กระทรวงศึกษาจีน Ministry of Education of China (MOE) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและสร้าง ความเข้าใจทางการศึกษาระหว่างประเทศ - full scholarships - partial scholarships โดยตามกฎของการให้ทุนนั้นนักเรียนต่างชาติที่ไม่สามารถใช้ ภาษาจีนได้ ต้องเรียน Chinese language courses เป็นเวลา 1-2 ปี ก่อน เข้าสู่โปรแกรมการศึกษาปกติ โดยผู้สมัครขอทุนเรียนทางด้าน science, engineering, agriculture, medicine (western medicine), economics, management and law ต้อง เทคคอร์สภาษาจีน เป็นเวลา 1 ปี ส่วนคนที่จะเรียนทางด้าน literature, history, philosophy, and medicine (traditional Chinese medicine, Chinese herb medicine) ต้อง เรียนภาษาจีน 2 ปี ( ระยะเวลาของการสมัครจะอยู่ระหว่างเดือน มกราคมถึงเมษายนทุกปี )

3 ประเภททุนรัฐบาล จีน ทุนระดับ ปริญญาตรี ทุนระดับ ปริญญาตรี ทุนระดับ ปริญญาโท ทุนระดับ ปริญญาโท ทุนระดับ ปริญญาเอก ทุนระดับ ปริญญาเอก ทุนเรียนภาษา ทุนเรียนภาษา ทุนนักศึกษา ทั่วไป ทุนนักศึกษา ทั่วไป ทุนนักศึกษา ทุนนักศึกษา

4 คุณสมบัติหลักของผู้สมัครขอทุน 1. ไม่มีสัณชาติจีน และมีสุขภาพสมบูรณ์ 2. ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบมัธยมปลาย อายุไม่เกิน 25 ปี, ระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี, ระดับ ปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี 3. ทุนเรียนภาษาจีน ต้องจบอย่างน้อยมัธยมปลาย หรือ อนุปริญญา อายุไม่เกิน 35 ปี 4. ระดับนักวิชาการทั่วไป ต้องจบอย่างน้อยปริญญาตรีมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี อายุไม่เกิน 45 ปี 5. ระดับนักวิชาการระดับสูง ต้องจบปริญญาโท หรือสูงกว่านั้น มี ฐานะระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่านั้น อายุไม่เกิน 50 ปี

5 ประโยชน์ที่จะได้รับ - กรณีเป็น Full scholarship จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำการทดลองระหว่างศึกษา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ - มีเงินเดือนให้ทุกเดือน คิดเป็นเงินหยวน (CNY Yuan per month) ดังนี้ Undergraduates: CNY 1,400 Yuan,Chinese language students: CNY 1,400 Yuan,Master degree students, general scholars: CNY 1,700 Yuan,Doctoral degree,students, senior scholars: CNY 2,000 Yuan - มีเงินสำหรับ settlement ในช่วงแรกของการสมัครเข้าศึกษา โดยมีจำนวน คือ CNY 1,000 Yuan for new students who will study in China up to six months \CNY 1,500 Yuan for new students who will study in China for one academic year or more - เงินช่วยเหลือเรื่องรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ - เงินช่วยเหลือด้านเดินทาง ส่วนทุนที่เป็น Partial scholarship ก็จะมีบางข้อ ที่ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับเหมือนกับทุนเต็มจำนวน หรือ Full scholarship

6 ( มหาวิทยาลัยจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ เป็นบางส่วนตลอดการศึกษา )

7 ประเภทออกเต็ม ( จ่ายหมด ) จำนวน 5 ทุน โดยเมื่อจบการศึกษาจะต้องกลับมาทำงานกับ ทางบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี ประเภทออกเองบางส่วน ( จ่ายบางส่วน ) จำนวน 5 ทุน โดยเมื่อจบการศึกษาจะต้องกลับมาทำงานกับ ทางบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี

8 เป็นทุนออกเองโดยตรงของ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อิน ไชน่า เงื่อนไขผูกมัด 2-3 ปี หลังจบการศึกษา ( ทำงานเป็นพนักงานของ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อิน ไชน่า ) รักษาเกรดการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 ( ต่ำกว่า นั้นให้ออกเองในภาคเรียนนั้นๆ แต่อาจจะ อนุโลมตามความยากง่ายของสาขาวิชาที่เรียน ) ผลสอบ HSK ไม่น้อยกว่าระดับ 4 ใหม่ เอกวิชาภาษาจีน ไม่ต้องมีผลสอบ HSK จะเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนต้องตกลงกับทาง บริษัทภายหลัง

9 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพียงครั้ง เดียว ในกรณีได้ทุน EIC บางส่วน ทางนักเรียนต้องออกใช้จ่ายเองเพียงครั้ง เดียว เป็นจำนวน 50,000 หยวน ตลอดหลักสูตรการศึกษา

10 สรุป EDUCATION IN CHINA ( EIC ) โทร พี่อุ้ม 082-244-2486 พี่นิค 080-052-5758 02-73506636 เลือกคณะ เลือกมหาวิทยาลัย ยื่นสมัคร รอผล กรณีขอทุนการศึกษา - รอผลการตอบรับจากการสมัครเข้า มหาวิทยาลัย - แจ้งความประสงค์ขอสมัครพิจารณาทุนแต่ ละประเภท กับ EIC - EIC ยื่นให้รัฐบาลจีนพิจารณา - รอผล + แจ้งผล


ดาวน์โหลด ppt โดยทีมงาน บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อิน ไชน่า จำกัด. โครงการให้ทุนของรัฐบาลจีน ภายใต้กระทรวงศึกษาจีน Ministry of Education of China (MOE) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google