งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( มิ. ย.2550)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( มิ. ย.2550)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( มิ. ย.2550)

3

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ / ภาค (1 ม. ค.-16 มิ. ย. 2550) อัตราต่อ แสน (0.0 9%) (0.1 4%) (0.0 2%) (0.1 6%) (0.0 0%) อัตรา ป่วยตาย ร้อยละ

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2550 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2550 ( ข้อมูล สัปดาห์ที่ 24 ณ. 1 ม. ค.-16 มิ. ย. 50) อัตรา / แสน เขต ประเทศ 25.60/ แสน อัตราป่วยตาย 0.09%

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2550 ในจังหวัด เขต 5 อัตราต่อ แสน จังหวัด

7

8 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก จ. สิงห์บุรี ปี 2540-2549 อัตราต่อประชากรแสนคน

9 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2550 เปรียบเทียบ กับค่ามัธยฐาน ( ปี 2545-2549) และปี 2549 จำนวน ( ราย )

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2549-2550 จำแนกกลุ่มอายุ จ. สิงห์บุรี อัตรา ต่อแสน กลุ่ม อายุ

11 หญิง : ชาย = 1: 1.50

12 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2549-2550 แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อัตราต่อแสน อำเภอ

13 ผู้ป่วย 1 ราย ผู้ป่วยใน มิ. ย.50

14 สรุปพื้นที่การเกิดโรคไข้เลือดออก ใน หมู่บ้าน - ชุมชน ของจังหวัด สิงห์บุรี (15 ราย ) อำเภ อ ร้อยละ

15 แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ( รา ย )

16

17 (1 ต. ค.49 - 20 มิ. ย. 50) 1. พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 71 จังหวัด 1,785 ตำบล 2. พื้นที่ที่ผล Lab ให้ ผลลบ 71 จังหวัด 1,698 ตำบล 3. พื้นที่ที่ผล Lab ให้ ผลบวก - จังหวัด - ตำบล 4. พื้นที่ที่ระหว่างรอผล Lab 26 จังหวัด 83 ตำบล 5. พื้นที่ติดเชื้อเฝ้าระวังครบ 21 วัน มี 4 จังหวัด 4 ตำบล

18 H5N1 ทั่วโลก ( พ. ศ.46 ถึง 15 มิ. ย.2550) 1 ม. ค.-15 มิ. ย 50 (50/33 ราย ) อินโดนีเซีย : 25/22 ราย อียิปต์ : 18/5 ราย ลาว : 2/2 ราย จีน : 3/2 ราย ไนจีเรีย : 1/1 ราย กัมพูชา : 1/1 ราย

19 ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม. ค.-20 มิ. ย.50 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 1,421 ราย จาก 66 จังหวัด 2. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก - ราย 3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ราย เสียชีวิต - ราย

20

21


ดาวน์โหลด ppt จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัดสิงห์บุรี ( มิ. ย.2550)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google