งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่ เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัด สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่ เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัด สิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่ เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัด สิงห์บุรี

3

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ / ภาค (10 ก. พ.- 16 ก. พ. 2551) อัตราต่อ แสน (0.1 1%) (0.1 3%) (0.00 %) (0.15 %) (0.0 0%) อัตรา ป่วยตาย ร้อยละ

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2551 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 19 เขต ปี 2551 ( ข้อมูล สัปดาห์ที่ 7 ณ. 10 ก. พ.-16 ก. พ. 51) อัตรา / แสน เขต ประเทศ 5.76/ แสน อัตราป่วยตาย 0.11%

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2551 ในจังหวัด เขต 5 อัตราต่อ แสน จังหวัด

7

8 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก จ. สิงห์บุรี ปี 2541-2550 อัตราต่อประชากรแสนคน

9 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2551 เปรียบเทียบ กับ ปี 2546-2550 จำนวน ( ราย )

10 แนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2551 เปรียบเทียบ กับค่ามัธยฐาน ( ปี 2546-2550) และปี 2551 จำนวน ( ราย )

11 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2550-2551 จำแนกกลุ่มอายุ จ. สิงห์บุรี อัตรา ต่อแสน กลุ่ม อายุ

12 หญิง : ชาย = 1: 1.61

13 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2550-2551 แยกรายอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อัตราต่อแสน อำเภอ

14 แทน 1 ราย 9 ราย

15 แทน 1 ราย 1 ราย

16 2 ราย

17 1 ราย 6 ราย

18 1 ราย 16 ราย

19 สรุปพื้นที่การเกิดโรคไข้เลือดออก ใน หมู่บ้าน - ชุมชน ของจังหวัด สิงห์บุรี (34 ราย ) อำเภ อ ร้อยละ

20 จำนวน ( ราย ) แผนภูมิ จำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ( สะสม ) ปี 2551 จังหวัดสิงห์บุรี อัตราไม่เกิน 37.98 / แสน

21

22 (1 ม. ค.51 – 23 ก. พ. 51) 1. พื้นที่มีรายงานสัตว์ป่วยตาย 49 จังหวัด 231 ตำบล 2. พื้นที่ที่ผล Lab ให้ ผลลบ 40 จังหวัด 118 ตำบล 3. พื้นที่ที่ผล Lab ให้ ผลบวก - จังหวัด 4. พื้นที่ที่ระหว่างรอผล Lab 40 จังหวัด 112 ตำบล 5. พื้นที่ติดเชื้อเฝ้าระวังครบ 21 วัน มี 2 จังหวัด 2 ตำบล

23 H5N1 ทั่วโลก ( พ. ศ.46 ถึง 22 ก. พ.2551) 1-22 ก. พ. 51 (17/15 ราย ) อินโดนีเซีย : 12/10 ราย จีน : 2/2 ราย เวียดนาม : 3/3 ราย

24 ประเทศไทย ( ตั้งแต่วันที่ 1-22 ก. พ. 51) 1. พบผู้มีอาการอยู่ในข่ายรายงาน 197 ราย จาก 47 จังหวัด 2. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก - ราย 3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น - ราย เสียชีวิต - ราย

25

26


ดาวน์โหลด ppt จำนวน อัตราป่วย / ตาย ด้วยโรคที่ เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับ จังหวัด สิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google