งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
สายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก อาจารย์ภานุวัฒน์ คงแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

2 ปัญหาการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
: มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลนแรงงานกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม : จำนวนนักศึกษาเรียนต่อ 70% ทำงาน 30% แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ : กำหนดให้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกระดับ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

3 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2550 – 2553 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจำนวนการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือ สายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ

5 ตารางแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
สายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียน ปัจจัย B S.E. Wald df Sig. Exp(B) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน (Grade) -2.204 .380 33.651 1 .000 .110 อาชีพรับราชการ (Voc1) .071 1.528 .002 .963 1.073 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ(Voc2) -.698 1.939 .130 .719 .498 อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน (Voc3) .039 1.403 .001 .978 1.040 อาชีพรับจ้าง (Voc4) .348 1.373 .064 .800 1.416 ประกอบอาชีพอิสระ (Voc5) -.274 1.435 .036 .849 .761 รายได้ของผู้ปกครองนักเรียน (Income) .175 .676 1.000 แรงจูงใจของนักเรียน (motiv) -.011 .015 .469 .493 .989 ค่าคงที่ (constant) 6.836 2.118 10.414 - 2 Log likelihood = , Cox & Snell R Square = .277 , Nagelkerke R Square = .376

6 สรุปผลการวิจัย : จำนวนการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ
สายการเรียน จำนวน ร้อยละ สายสามัญ สายวิชาชีพ 129 74 63.55 36.45 รวม 203 100

7 สรุปผลการวิจัย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียน
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สายสามัญ หรือ สายวิชาชีพ 2. อาชีพผู้ปกครองของนักเรียน 3. รายได้ผู้ปกครองของนักเรียน 4. แรงจูงใจของนักเรียน

8 ขอบคุณครับ อาจารย์ภานุวัฒน์ คงแสง สำนักส่งเสริมวิชาชีพและสื่อสารองค์กร
อาจารย์ภานุวัฒน์ คงแสง สำนักส่งเสริมวิชาชีพและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google