งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ความสำคัญของปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเะดับชั้นประกาศนียบัตรปีที่ 1 ห้อง 1 พบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดเรื่องกระดาษทำการ 8 ช่องได้ เนื่องจากไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดเรื่องกระดาษทำการ 8 ช่องได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้

3 ความสำคัญของปัญหา(ต่อ)
การที่จะทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ สามารถวิเคราะห์ และนำไปใช้ บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินที่มุ่งเน้นการปฏิบัติโดยมีการประเมินผลก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ ซึ่งถ้าหากผู้เรียนมีผลการประเมินหลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ แสดงว่าผลการเรียนการสอน บรรลุจุดมุ่งหมาย

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบั วิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น : แบบฝึกทักษะ เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีเจาะจงนักเรียนห้องที่ 1 /1 จำนวน 31 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง

7 ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต การทดลอง N X S T ก่อนใช้แบบฝึกทักษะ 31 10.45 1.69 37.99** หลังใช้แบบฝึกทักษะ 18.17 .97 ** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8 จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

9 สรุปผลการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องกระดาษทำการ 8 ช่อง สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนสามารถทำคะแนนสูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกานณภา ทองเกิด สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google