งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำสั่งในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนาในภาพรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำสั่งในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนาในภาพรวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำสั่งในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนาในภาพรวม
Analyze Descriptive Statistic  Frequencies  Descriptives 2.วิเคราะห์พรรณนาเชิงเปรียบเทียบ Analyze Compare Means Means

2 ตารางที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตารางที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร รายการ จำนวน(n=160) ร้อยละ อาชีพหลัก - ปลูกยางพารา - ทำนา - ทำสวนผลไม้ - อื่นๆ 78 39 33 10 48.8 24.4 20.6 6.2 รายได้ของครัวเรือน(บาท/เดือน) - < 10,000 - 10, ,000 - 20, ,000 - 30, ,000 - > 40,000 เฉลี่ย 35 68 30 14 13 21.9 42.5 18.7 8.8 8.1 25,786.9

3 ตารางที่ ภาวะหนี้สินของเกษตรกร
ตารางที่ ภาวะหนี้สินของเกษตรกร รายการ จำนวน(n = 160) ร้อยละ สถานการมีหนี้สิน - มี - ไม่มี 131 29 81.9 11.1 แหล่งหนี้สิน - ในระบบ - นอกระบบ - ทั้งในและนอกระบบ (n = 131) 72 17 42 55.0 13.0 32.0 แหล่งหนี้สินในระบบ - ธ.ก.ส. - ธนาคารพาณิชย์ - สหกรณ์การเกษตร - องค์กรการเงินชุมชน (n = 114) 45 14 26 39.5 12.3 25.4 22.8

4 ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SME
ต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา รายการ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ด้านการอำนวยสินเชื่อ - ขั้นตอนในการให้บริการ - ความยากง่ายในการกรอกเอกสาร - เงื่อนไขในการให้สินเชื่อ - ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ 3.25 3.78 2.47 2.56 ปานกลาง มาก น้อย ด้านพนักงาน - ความตั้งใจในการให้บริการ - ความคล่องแคล่วในการให้บริการ - ความสุภาพในการให้บริการ 4.22 3.90 4.52 มากที่สุด

5 ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SME
ต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา รายการ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ด้านการอำนวยสินเชื่อ - ขั้นตอนในการให้บริการ - ความยากง่ายในการกรอกเอกสาร - เงื่อนไขในการให้สินเชื่อ - ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ 2.87 3.25 3.61 2.22 2.56 ปานกลาง มาก น้อย ด้านพนักงาน - ความตั้งใจในการให้บริการ - ความคล่องแคล่วในการให้บริการ - ความสุภาพในการให้บริการ 4.05 4.04 3.90 4.52 มากที่สุด รวม 3.46

6 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น*
ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักศึกษาที่เรียนสาขาเกษตรศาสตร์ ต่ออาชีพเกษตรกรรม รายการ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น* ระดับทัศนคติ - อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่คอยบรรเทา ปัญหาให้กับประเทศอยู่เสมอ 2.59 ดี - อาชีพเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของประเทศ 2.57 - ปัจจุบันรัฐเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาการ เกษตรไทยมากขึ้น 2.47 ดีปานกลาง รวมทั้งหมด 2.56 หมายเหตุ * ตัวแปรความคิดเห็นต่อข้อความที่กำหนดเป็นตัวแปรแบบมาตรวัด (Rating Scale)ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 1 หมายถึงเป็นด้วยน้อย 2 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง และ 3 หมายถึงเห็นด้วยมาก

7 2 คำสั่งในการวิเคราะห์ Analyze Compare Means One-Sample T test

8 3 คำสั่งในการวิเคราะห์ ดูค่าสถิติ F ก่อนพิจารณาค่าสถิติ t Analyze
Compare means Independent Samples T test ดูค่าสถิติ F ก่อนพิจารณาค่าสถิติ t

9 4 คำสั่งในการวิเคราะห์ Analyze Compare means One - Way ANOVA
 คลิกปุ่ม Post - Hoc เลือก LSD เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่

10 5 คำสั่งในการวิเคราะห์ Analyze Descriptive Statistics Crosstabs

11 ตารางที่ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสถานะการมีหนี้ของประชาชน
รายการ ค่าไคสแควร์ นัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยทางสังคม - เพศ - อายุ(ปี) - สถานภาพสมรส - ระดับการศึกษา - จำนวนสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงแรงงาน(คน/ครัวเรือน) - จำนวนสมาชิกที่กำลังเรียนหนังสือ(คน/ครัวเรือน) 0.000 0.206 8.734 18.543 19.431 10.027 NS * ** ปัจจัยทางเศรษฐกิจ - รายได้บุคคล(บาทต่อเดือน) - รายได้ของครอบครัว(บาทต่อเดือน) - เงินออมบุคคล(บาทต่อเดือน) 0.340 0.104 7.384

12 ตารางที่... (ต่อ) รายการ ค่าไคสแควร์ นัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยอื่นๆ
- จังหวัดที่อยู่อาศัย - ชุมชนที่อยู่อาศัย - สถานะการมีปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน 5.797 1.182 4.114 NS * หมายเหตุ : * หมายถึงมีนัยสำคัญทางสถิติที่  = ** หมายถึงมีนัยสำคัญทางสถิติที่  = NS หมายถึงไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่  = 0.05

13 6 7 คำสั่งในการวิเคราะห์ กรณี Simple Correlation Analyze Correlate
Bivariate คำสั่งในการวิเคราะห์ กรณี Partial Correlation Analyze 7 Correlate Partial

14 8 คำสั่งในการวิเคราะห์ สมการถดถอย Analyze Regression Linear


ดาวน์โหลด ppt 1 คำสั่งในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนาในภาพรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google