งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conflict of Interest (COI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conflict of Interest (COI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conflict of Interest (COI)
นิมิตร มรกต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Pompe disease Glycogen storage disease type II
Autosomal recessive: บกพร่องในยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์ acid alpha-glucosidase (GAA) สำหรับย่อยสลายไกลโคเจนเป็นกลูโคส ความชุกในสหรัฐฯ 1:40,000 ไกลโคเจน สะสมในกล้ามเนื้อและเซลล์อื่น ๆ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ต้องนั่งในล้อเข็น หายใจลำบาก และเสียชีวิต Scientific American January 25, 2010

3 พัฒนายารักษา Pompe disease โดย enzyme replacement therapy
1998- John Crowley, ผู้บริหาร BMS จับมือกับ glycobiologist William Canfield (อายุรแพทย์และนักชีวเคมี มหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา) ตั้งบริษัท Novazyme Pharmaceuticals พัฒนายารักษา Pompe disease โดย enzyme replacement therapy See file: product.pdf from

4 2000- Crowley ออกจาก BMS มาเป็นประธาน Novazyme
2006- FDA อนุมัติ Myozyme ภายใต้ Orphan Drug Act อนุญาตให้ Genzyme ขายยาได้นาน 7 ปี โดยไม่มีคู่แข่ง ภายใต้ Orphan Drug Act ค่ารักษาสูงถึง $300,000 ต่อปี ขาย Novazyme ให้ Genzyme มูลค่า 229ล้านเหรียญ

5 ประเด็น Crowley มีลูก 2 คนที่ป่วยเป็น Pompe
ยื่นขออนุมัติ FDA ภายใต้ fast track approval Crowley เป็นผู้บริหาร Novazyme pharmaceutical Inc. ส่วนที่ Crowley เกี่ยวข้องข้างต้น จะส่งผลต่อการพิจารณาของ FDA หรือไม่ และความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือไม่

6 Crowley and his family

7 William Canfield Canfield เป็นเจ้าของสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยแบ่งผลประโยชน์เป็นหุ้น ผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย และนักวิจัยจะได้รับ ส่งผลต่อความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือไม่ ถ้าส่งผลจะต้องทำอย่างไร ในเมื่อผู้ป่วยรอความหวังจากยาใหม่

8 A Conflict of Interest (COI)
ผลประโยชน์ขัดกัน/ ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ซึ่ง ผลประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ส่วนตนอื่น ๆ อาจจะทำให้การตัดสินใจเชิงวิชาชีพของนักวิจัยในการทำวิจัยหรือรายงานผลการวิจัยย่อหย่อนไป Situations in which financial or other personal considerations may compromise or have the appearance of compromising, an investigator’s professional judgment in conducting or reporting research (AAMC, 1990)

9 ทำไมต้องสนใจ COI ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อผลเสียต่อ
ความปลอดภัยของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร นำไปสู่ research misconduct ความศรัทธาของสาธารณชนต่อวงการวิจัย ผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญคือเงิน (Financial conflict of interest)

10 COI- เพิ่มความเสี่ยงให้กับอาสาสมัคร
ผู้วิจัย อาจ แต่งเติมสีสันข้อมูล (พูดความเสี่ยงให้น้อย ประโยชน์ให้มาก) ลำเอียงในรายงาน AEs, การวิเคราะห์ และการแปลข้อมูล ลำเอียงในการคัดผู้ป่วยเข้าโครงการเนื่องจาก ค่าส่งต่อ (finder’s fee) หรือโบนัสเมื่อเกณฑ์ได้ครบจำนวน OHRP Draft interim guidance 2001

11 มาตรา ๑๐๐ (๔) ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ  ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

12 USA OHRP. Financial Relationships and Interests in Research Involving Human Subjects: Guidance for Human Subject Protection 2004. CFR Title 42: Public Health Part 50: Policies of General Applicability. Subpart F- Responsibility of Applicants for Promoting Objectivity in Research for Which PHS Funding is Sought. “FCOI Regulation”

13 Guidelines Declaration of Helsinki #13. The researcher should also submit to the committee, for review, information regarding funding, sponsors, institutional affiliations, other potential conflicts of interest and incentives for subjects. #22. In any research on human beings, each potential subject must be adequately informed of the aims, methods, sources of funding, any possible conflicts of interest…

14 US FDA- FINANCIAL DISCLOSURE BY CLINICAL INVESTIGATORS (1999)
ให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนยาใหม่แสดง การจัดการการเงินกับนักวิจัย ค่าตอบแทนในระดับสำคัญ (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าป่วยการ) ที่รวมเกิน $25,000 (a) The Food and Drug Administration (FDA) evaluates clinical studies submitted in marketing applications, required by law, for new human drugs and biological products and marketing applications and reclassification petitions for medical devices. The applicant shall submit a completed Form FDA 3455 disclosing completely and accurately the following: (i) Any financial arrangement entered into between the sponsor of the covered study and the clinical investigator involved in the conduct of a covered clinical trial, whereby the value of the compensation to the clinical investigator for conducting the study could be influenced by the outcome of the study; (ii) Any significant payments of other sorts from the sponsor of the covered study, such as a grant to fund ongoing research, compensation in the form of equipment, retainer for ongoing consultation, or honoraria;

15 ผู้รับทุน NIH เงินเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ, หรือเงินตอบแทนอื่น ๆ จากภายนอก ต้องไม่เกิน $10,000 (PHS/NIH 1995). แจ้งหัวหน้าสำนักงานทุนของสถาบันหากมี FCOI ใด ๆ ก่อนสามารถเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยได้ หากระหว่างวิจัย เกิดมี FCOI ใหม่ ต้องแจ้ง ภายใน 60 วัน พร้อมแสดงการจัดการ การลด หรือกำจัด FCOI. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หาก NIH ร้องขอ. มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยในสหรัฐฯ มีหน่วยงานจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และมีระเบียบมหาวิทยาลัย

16 Harvard University ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่อนุญาต
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ต้องขออนุญาตจากกรรมการ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อนุญาตได้ภายใต้การกำกับดูแล ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ยอมรับได้เนื่องจากเป็นข้อปฏิบัติประจำ

17 สรุป ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเพียงสถานการณ์ที่บ่งบอกว่า มีแนวโน้มจะเกิด หรือเกิดขึ้นจริง เลือกจัดการเฉพาะผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเงินที่ “สำคัญ” มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่กำกับดูและและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หากยังไม่มี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยอาจดูแลไปก่อน

18 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Conflict of Interest (COI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google