งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบปริมาณและชนิด สาหร่าย ในแหล่งน้ำ กปภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบปริมาณและชนิด สาหร่าย ในแหล่งน้ำ กปภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบปริมาณและชนิด สาหร่าย ในแหล่งน้ำ กปภ.
เมื่อ มิ.ย.ถึงส.ค.2556 ตัวอย่างน้ำดิบ จำนวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่ กปภ.ส.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำคลองบึง กปภ.ส.บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก กปภ.ส.บุรีรัมย์ ห่างจากแรงต่ำห้วยจระเข้มาก 2 กม. กปภ.ส.บุรีรัมย์ น.กระสัง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย กปภ.ส.เพชรบูรณ์ ห้วยป่าแดง กปภ.ส.ท่าตะโก สระหนองบัว กปภ.ส.อุทัยธานี น.ตลุกดู่ สระตลุกดู่ กปภ.ส.ลาดยาว บึงหล่ม

2 สาหร่ายชนิดที่เป็นพิษ
Cylindrospermopsis raciborskii สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สร้างสาร cylincystin เร่งการเจริญของมะเร็งตับ Microcystis aeruginosa สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สร้างสาร microcystin เป็นพิษต่อตับ เป็นสารส่งเสริมการเกิดมะเร็งตับ

3 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย
กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ (อ่างเก็บน้ำคลองบึง) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณ ที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Eudorina sp. 404 คุณภาพน้ำปานกลาง Cylindrospermopsis raciborskii 274 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับ Staurastrum tauphorum 48 ทำให้เกิดกลิ่นและรส Oscillatoria spp. 15 อุดตันทรายกรอง Eudorina sp. Staurastrum smithii Oscillatoria sp.

4 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้นอก พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Teilingia granulata 13,267 สิ้นเปลืองสารเคมี Staurastrum smithii 11,900 ทำให้เกิดกลิ่นและรส Merismopedia minima 3,234 คุณภาพน้ำค่อนข้างไม่ดี-ไม่ดี Microcystis aeruginosa 2,700 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Nitzschia spp. 100 ทำให้เกิดสีในน้ำ Oscillatoria sp. 67 อุดตันทรายกรอง Teilingia granulata Staurastrum smithii Merismopedia minima

5 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ น.กระสัง น้ำดิบห่างจากแรงต่ำ 2 กม. พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Teilingia granulata 17,934 สิ้นเปลืองสารเคมี Staurastrum smithii 11,467 ทำให้เกิดกลิ่นและรส Microcystis aeruginosa 1,800 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Merismopedia minima 1,567 คุณภาพน้ำค่อนข้างไม่ดี-ไม่ดี Nitzschia spp. 200 ทำให้เกิดสีในน้ำ Oscillatoria sp. 34 อุดตันทรายกรอง Teilingia granulata Nitzschia spp. Oscillatoria sp.

6 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย
สาขาบุรีรัมย์ หน่วยบริการกระสัง อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Microcystis aeruginosa 1,400 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Nitzschia spp. 200 ทำให้เกิดสีในน้ำ Eunotia sp. 67 คุณภาพน้ำค่อนข้างไม่ดีถึงไม่ดี Oscillatoria sp. 34 อุดตันทรายกรอง Microcystis aeruginosa Eunotia sp. Oscillatoria sp.

7 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย
สาขาเพชรบูรณ์ (อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณ ที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ/ ระบบประปา Phormidium sp. 43,556 คุณภาพน้ำไม่ดี Cylindrospermopsis raciborskii 2,367 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับ Oscillatoria spp. 17 อุดตันทรายกรอง Phormidium sp. Cylindrospermopsis raciborskii Oscillatoria sp.

8 Microcystis aeruginosa 282,634 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ
ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย กปภ.สาขาท่าตะโก (อ่างเก็บน้ำหนองบัว) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Microcystis aeruginosa 282,634 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Cylindrospermopsis raciborskii 6,550 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตมะเร็งตับ Staurastrum tauphorum 1,034 ทำให้เกิดกลิ่นและรส Ankistrodesmus sp. 67 มักพบในบ่อบำบัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง Chlorella sp. 34 อุดตันทรายกรอง Staurastrum tauphorum Ankistrodesmus sp. Chlorella sp.

9 ผลการวิเคราะห์ชนิดสาหร่าย
กปภ.สาขาอุทัยธานี (สระพักน้ำตลุกดู่) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณ ที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อสุขภาพ /ระบบประปา Microcystis aeruginosa 10,910 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Aphanothece sp. 8,830 คุณภาพน้ำปานกลาง-ไม่ดี Cylindrospermopsis raciborskii 2,031 สร้างสารพิษ cylindrospermopsin เร่งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับ Oscillatoria spp. 129 อุดตันทรายกรอง Golenkinia sp. 14 มักพบในบ่อบำบัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง Microcystis aeruginosa Aphanorhece sp. Golenkinia sp.

10 ผลการทดสอบชนิดและจำนวนสาหร่าย
กปภ.สาขาลาดยาว (อ่างเก็บน้ำบึงหล่ม) พบสาหร่ายกลุ่มเด่น ได้แก่ ชนิดของสาหร่าย ปริมาณที่พบ (cells/ml) ผลกระทบต่อ สุขภาพ/ระบบประปา Nephrocytium lunatum 64,634 คุณภาพน้ำปานกลาง Microcystis aeruginosa 3,667 สร้างสารพิษ microcystin เป็นพิษต่อตับ Oscillatoria spp. 50 อุดตันทรายกรอง Chlorella sp. 17 Nephrocytium lunatum Oscillatoria sp. Chlorella sp.

11


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบปริมาณและชนิด สาหร่าย ในแหล่งน้ำ กปภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google