งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558
กลุ่มประกันสุขภาพ 24 พ.ย.2557

2 จำนวนที่ติดวิกฤต 7 ระดับในปี 2558
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข “ประสิทธิภาพ ของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 เขต หน่วยบริการ (แห่ง) ทั้งหมด วิกฤตระดับ Q3 ร้อยละ เป้าหมายลด ปี 2558 จำนวนที่ติดวิกฤต 7 ระดับในปี 2558 เขต 1 99 16 16% 7 9 9% เขต 2 47 17 36% 8 20% เขต 3 50 5 10% 2 3 5% เขต 4 70 13% 4 7% เขต 5 65 10 15% 8% เขต 6 69 14% เขต 7 72 12 17% เขต 8 86 4% เขต 9 89 3% 1 2% เขต 10 71 28 39% 13 15 21% เขต 11 75 21 28% 11 เขต 12 77 18 23% รวม 870 156 18% 85

3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับเขตสุขภาพ “หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ Baseline data ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ข้อมูลย้อนหลังของตัวชี้วัด ร้อยละ ๓๐.๗๕ (ข้อมูล ไตรมาส ๓)

4 เขต ส่งข้อมูล ต้นทุนเกินเกณฑ์ ร้อยละ ๙๘ ๑๖ ๑๖.๓๓ ๔๖ ๓๔.๗๘ ๑๑ ๒๓.๙๑ ๗๐ ๓๓ ๔๗.๑๔ ๖๔ ๒๐ ๓๑.๒๕ ๖๖ ๒๕ ๓๗.๘๘ ๖๒ ๒๕.๘๑ ๘๐ ๑๔ ๑๗.๕๐ ๘๒ ๑๙ ๒๓.๑๗ ๑๐ ๖๑ ๔๐.๙๘ ๗๕ ๒๔ ๓๒.๐๐ ๑๒ ๗๖ ๓๕ ๔๖.๐๕ รวม ๘๒๖ ๒๕๔ ๓๐.๗๕

5 การขับเคลื่อนตัวชี้วัด (ระดับหน่วยบริการ)
หนังสือที่ สธ /ว 540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 “แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป. ปี 2558” 1. จัดทำแผนประมาณการรายได้-คชจ.ปี2558(Planfin) 2.ส่งงบทดลองและข้อมูลบริการ 3.เสนอรายงานทางการเงิน/ตัวชี้วัดฯ ต่อผู้บริหารทุกเดือน 4.แต่งตั้ง คกก.แก้ปัญหาการเงิน (รพ.ที่ประสบปัญหา) 5.พัฒนาบัญชีให้มีคุณภาพ (ตามคู่มือบัญชี สป)

6 การจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 2558
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้หน่วยบริการได้มีการวางแผนทางการเงินและใช้แผนเพื่อการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน 2.เพื่อนำไปติดตามสถานะการเงิน และกำหนดนโยบายการเงินการคลัง 3.เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส ระดับหน่วยบริการ – ส่งประมาณการรายได้ฯ ภายใน 31 ต.ค.57 -ปรับแผนครึ่งปี ภายใน เม.ย.58 ระดับจังหวัด - ตรวจสอบแผน ระดับเขต – พิจารณา และอนุมัติแผน

7 เชียงราย เขต 1 Plan รายได้ รายได้จากการดำเนินงาน
1 เชียงราย PlanID Plan แผน ควบคุม ส่วนต่าง %ส่วนต่าง P01H รายได้ P02H รายได้จากการดำเนินงาน P03H รายได้จากการรักษาพยาบาล P04 รายได้ UC 2,131,661,318.63 1,947,957,828.77 -183,703,489.86 -8.62% P05 รายได้จาก EMS 8,447,773.63 8,876,059.40 428,285.77 5.07% P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 29,028,696.66 45,891,721.60 16,863,024.94 58.09% P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 332,282,203.46 397,645,355.91 65,363,152.45 19.67% P08 รายได้ประกันสังคม 132,488,098.89 216,063,708.38 83,575,609.49 63.08% P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 20,737,947.06 23,470,356.50 2,732,409.44 13.18% P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 388,505,166.63 425,199,981.60 36,694,814.97 9.45% P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 934,231,921.97 966,858,347.74 32,626,425.77 3.49% P12 รายได้อื่น 116,273,570.11 124,411,880.31 8,138,310.20 7.00% รวมรายได้ 4,093,656,697.04 4,156,375,240.21 62,718,543.17 1.53% P14 ต้นทุนยา 517,619,257.70 504,285,366.18 -13,333,891.52 -2.58% P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 297,945,487.15 383,589,452.92 85,643,965.77 28.74% P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 114,401,624.16 100,511,325.13 -13,890,299.03 -12.14% P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 914,889,324.66 946,079,671.47 31,190,346.81 3.41% P18 ค่าจ้างชั่วคราว 338,904,749.96 392,503,209.85 53,598,459.89 15.82% P19 ค่าตอบแทน 493,430,202.72 542,968,731.91 49,538,529.19 10.04% P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 48,554,854.90 51,520,930.08 2,966,075.18 6.11% P21 ค่าใช้สอย 193,833,725.34 227,210,486.00 33,376,760.66 17.22% P22 ค่าสาธารณูปโภค 75,439,507.60 81,130,468.43 5,690,960.83 7.54% P23 วัสดุใช้ไป 155,018,216.04 158,632,985.63 3,614,769.59 2.33% P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 191,354,750.74 227,572,127.38 36,217,376.64 18.93% P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 257,637,566.94 286,404,329.49 28,766,762.55 11.17% รวมค่าใช้จ่าย 3,599,029,267.91 3,902,409,084.47 303,379,816.56 8.43% ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 494,627,429.13 253,966,155.74 -240,661,273.39 -48.66% เขต 1 PlanID Plan แผน ควบคุม ส่วนต่าง %ส่วนต่าง P01H รายได้ P02H รายได้จากการดำเนินงาน P03H รายได้จากการรักษาพยาบาล P04 รายได้ UC 7,766,256,228.32 7,606,857,455.54 -159,398,772.78 -2.05% P05 รายได้จาก EMS 52,495,662.36 54,632,819.85 2,137,157.49 4.07% P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 274,231,837.35 277,322,646.80 3,090,809.45 1.13% P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2,313,882,173.84 2,458,281,669.38 144,399,495.54 6.24% P08 รายได้ประกันสังคม 676,703,271.03 761,048,790.16 84,345,519.13 12.46% P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 112,145,748.15 119,721,470.80 7,575,722.65 6.76% P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 1,329,333,358.39 1,389,142,829.16 59,809,470.77 4.50% P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 5,326,012,022.49 5,363,488,141.17 37,476,118.68 0.70% P12 รายได้อื่น 1,832,106,681.72 1,725,930,850.26 -106,175,831.46 -5.80% รวมรายได้ 19,683,166,983.65 19,756,426,673.12 73,259,689.47 0.37% P14 ต้นทุนยา 2,687,017,028.06 2,489,708,785.38 -197,308,242.68 -7.34% P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,246,467,836.59 1,271,086,776.16 24,618,939.57 1.98% P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 661,385,993.61 578,588,310.31 -82,797,683.30 -12.52% P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5,216,372,533.21 5,334,362,494.29 117,989,961.08 2.26% P18 ค่าจ้างชั่วคราว 1,526,353,311.77 1,629,019,404.06 102,666,092.29 6.73% P19 ค่าตอบแทน 2,746,908,116.86 2,824,952,661.67 78,044,544.81 2.84% P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 295,783,038.97 300,218,015.19 4,434,976.22 1.50% P21 ค่าใช้สอย 924,644,333.02 976,920,692.80 52,276,359.78 5.65% P22 ค่าสาธารณูปโภค 410,182,582.47 420,850,777.49 10,668,195.02 2.60% P23 วัสดุใช้ไป 629,130,334.24 621,635,433.32 -7,494,900.92 -1.19% P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,027,016,307.97 1,107,397,484.06 80,381,176.09 7.83% P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,222,356,495.14 1,228,608,129.68 6,251,634.54 0.51% รวมค่าใช้จ่าย 18,593,617,911.91 18,783,348,964.41 189,731,052.50 1.02% ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 1,089,549,071.74 973,077,708.71 -116,471,363.03 -10.69%

8 ผลรวม แผนประมาณการปี 2557 ผลรวม แผนประมาณการไตรมาส 3/2557 ผลรวม รายได้/ค่าใช้จ่ายจริงไตรมาส 3/2557 GroupID PlanName ผลต่าง ร้อยละ P04 รายได้ UC 71,793,182,489.60 52,884,012,711.74 52,344,342,392.09 -539,670,319.65 -1.02 P05 รายได้จาก EMS 417,167,507.31 320,026,351.74 141,633,367.56 -178,392,984.18 -55.74 P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 2,099,166,023.76 1,817,092,828.13 2,221,990,328.57 404,897,500.44 22.28 P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 21,297,682,665.28 15,880,533,925.97 16,796,027,714.43 915,493,788.46 5.76 P08 รายได้ประกันสังคม 7,315,863,977.87 5,596,781,725.73 6,168,628,596.21 571,846,870.48 10.22 P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,164,894,084.65 880,533,719.45 632,930,373.19 -247,603,346.26 -28.12 P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 12,218,287,960.54 9,226,444,989.11 9,332,860,711.51 106,415,722.41 1.15 P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 48,069,625,661.01 35,992,361,090.57 35,981,016,004.74 -11,345,085.83 -0.03 P12 รายได้อื่น 14,785,098,961.54 10,356,207,325.49 11,656,186,055.11 1,299,978,729.62 12.55 รวมรายได้ 179,160,969,331.56 132,953,994,667.94 135,275,615,543.40 2,321,620,875.47 1.75 P14 ต้นทุนยา 26,285,540,876.47 18,124,216,452.86 19,588,064,696.83 1,463,848,243.97 8.08 P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 11,409,735,410.50 7,994,384,799.92 8,783,164,761.40 788,779,961.48 9.87 P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,780,300,768.44 4,375,649,009.86 4,779,416,030.26 403,767,020.40 9.23 P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 49,483,638,739.53 35,251,221,170.69 36,195,982,258.15 944,761,087.46 2.68 P18 ค่าจ้างชั่วคราว 14,848,492,647.26 11,313,012,335.62 10,668,079,236.31 -644,933,099.31 -5.70 P19 ค่าตอบแทน 25,242,115,390.61 18,854,548,052.15 19,513,963,564.28 659,415,512.14 3.50 P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,554,142,286.40 1,899,728,200.15 1,800,924,518.18 -98,803,681.97 -5.20 P21 ค่าใช้สอย 8,751,836,832.45 6,408,706,215.33 5,183,551,036.60 -1,225,155,178.73 -19.12 P22 ค่าสาธารณูปโภค 4,752,247,980.99 3,512,467,934.54 3,379,290,085.96 -133,177,848.58 -3.79 P23 วัสดุใช้ไป 7,245,506,647.75 5,185,803,331.58 5,289,505,431.44 103,702,099.86 2.00 P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 9,779,265,142.31 7,108,150,093.37 8,117,364,504.28 1,009,214,410.92 14.20 P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 10,957,663,367.91 8,349,653,091.49 8,918,455,225.76 568,802,134.27 6.81 รวมค่าใช้จ่าย 178,090,486,090.62 128,377,540,687.55 132,217,761,349.44 3,840,220,661.90 2.99 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 357,251,455,422.18 261,331,535,355.48 267,493,376,892.85 -1,518,599,786.43 -1.25 รวมค่าใช้จ่ายผันแปร 65,225,168,516.60 45,601,227,744.09 47,002,992,042.48 1,401,764,298.39 3.07

9 ร้อยละ เพิ่ม/ลด งบการเงินไตรมาส 3/57 ปรับเป็น 12 เดือน
แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558 รายการ ประมาณการปี 2558 (ข้อมูล กปภ.) ประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ) ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย (%) P01H รายได้ P02H รายได้จากการดำเนินงาน P03H รายได้จากการรักษาพยาบาล P04 รายได้ UC P05 รายได้จาก EMS P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง P08 รายได้ประกันสังคม P09 รายได้แรงงานต่างด้าว P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร P12 รายได้อื่น P13S รวมรายได้ P14 ต้นทุนยา P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ P18 ค่าจ้างชั่วคราว P19 ค่าตอบแทน P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น P21 ค่าใช้สอย P22 ค่าสาธารณูปโภค P23 วัสดุใช้ไป P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย P25 ค่าใช้จ่ายอื่น P26S รวมค่าใช้จ่าย P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใข้จ่าย P50 เงินบำรุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) P60 เงินบำรุงที่สามารถนำไปลงทุนได้ หมายเหตุ ผลการดำเนินงานใช้ข้อมูลจากบัญชีเกณฑ์คงค้าง งบการเงินไตรมาส 3/57 ปรับเป็น 12 เดือน ประมาณการแผนรายได้-ค่าใช้จ่ายปี 58 ร้อยละ เพิ่ม/ลด

10 การจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย
หน้ารายงาน Planfin 58 (5 ช่อง) แบบกรอก Template รายการจับคู่ Planfin กับผังบัญชี (Mapping)

11 หลักการในการจัดทำ กรอก จำนวนเงินลงใน Template (เฉพาะในรายการที่มี)
- การประมาณการรายได้ /ค่าใช้จ่ายประจำปี ให้เทียบเคียงกับข้อมูล กปภ. และข้อมูล หน่วยงาน (กรณีที่ปิดบัญชีแล้วให้ใช้ยอดปิดบัญชี) และ ปรับตามแผนของหน่วยงาน กรอก ทุนสำรองสุทธิ Networking Capital (ใน Template) กรอก เงินบำรุงคงเหลือหักภาระผูกพัน (ใน Template) นำเข้าข้อมูล จาก Excel กรอก ร้อยละการเพิ่มรายได้-ลดค่าใช้จ่าย (%) ลงในช่องแผนประมาณการฯ เฉพาะรายการที่ปรับลด (หน้ารายงาน Planfin) หน่วยบริการ -ลงนามผู้จัดทำ / จังหวัด-ตรวจสอบ/เขต-อนุมัติ

12 การใช้งานในโปรแกรม ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2558
การใช้งานในโปรแกรม ประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2558

13 พิมพ์ URL http://planfin.cfo.in.th

14 ผู้ใช้ระดับหน่วยบริการ คือ หน่วยบริการที่จัดทำข้อมูล เลือก ชื่อโรงพยาบาลของท่าน และกรอกรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก

15 เมื่อเข้าสู้ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย การเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้า เปิดไฟล์ Template (excel) และกรอกช่องจำนวนเงิน ไม่ควรใส่สูตร เช่น = แต่ให้ใส่เป็น 1000

16 การส่งข้อมูล ไปที่ นำเข้าข้อมูล เลือกไฟล์ Template ที่มีข้อมูล และกดตกลง

17

18 หน่วยบริการต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย(%) สำหรับช่อง ร้อยละการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย ให้ใส่เป็นตัวเลข ต้องการเพิ่ม 10 % ใส่ “10 ” และถ้าต้องการลดลง 5% ใส่ “-5”

19 ทุนสำรองสุทธิ(NWC) --> ในประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ) เงินบำรุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน) ในประมาณการปี 2558 (ข้อมูลหน่วยบริการ)

20   ให้ใส่ชื่อผู้ลงนาม และกดปุ่ม หน่วยบริการลงนาม เพื่อยืนยันข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เพิ่มเติม

21 ผู้ใช้ระดับจังหวัด คือ ผู้ตรวจสอบ ใช้ User/Pass Province + Code Province เช่น สจจ. นครราชสีมา User :Province Password :Province30

22 จะเข้าสู่หน้ารายงานตรวจสอบของจังหวัด ข้อสังเกต หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว ให้ผู้รับผิดชอบจังหวัดเรียกดูรายงานของหน่วยบริการนั้นได้ เลือก คลิกเลือก ช่อง ลงนาม

23

24 ผู้ใช้ระดับเขต รหัสเข้าจะเป็น Planfin+เครือข่าย เช่น เขต 2 User : Planfin02 Password : Planfin02

25 หน้ารายงานตรวจสอบระดับเขต เลือกหน่วยงานที่จะลงนาม ตามลำดับ ข้อสังเกต หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลแล้ว/ผู้รับผิดชอบจังหวัดลงนามแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้น ในช่อง สถานะ ผู้รับผิดชอบระดับเขต คลิกเลือก ช่อง ลงนาม

26 หน้ารายงานที่เขตต้องลงนาม

27 ข้อแนะนำ 1. ถ้าหน่วยบริการ / จังหวัด / เขต ใดไม่เห็นเมนู / ปุ่ม
1. ถ้าหน่วยบริการ / จังหวัด / เขต ใดไม่เห็นเมนู / ปุ่ม ให้เปลี่ยน Browser ( Internet Explorer / Google Chrome / FireFox ) ไปใช้ตัวล่าสุดของตัวนั้น ๆ 2. หมวด 5 ในไฟล์ Excel ไม่ต้องใส่เครื่องหมายติดลบ 3. ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ , ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB , ค่าจ้างตรวจเอ็กซเรย์ X-Ray ปรับจาก P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แก้เป็น P21 ค่าใช้สอย

28 ผู้รับผิดชอบ Planfin - 02- 590-2416 - 02- 590-2406
กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ โทร

29 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนประมาณการ รายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google