งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มีแนวบริหารจัดการที่หลากหลาย  ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน ชุมชนทั้งสองตำบล  มีการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มีแนวบริหารจัดการที่หลากหลาย  ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน ชุมชนทั้งสองตำบล  มีการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  มีแนวบริหารจัดการที่หลากหลาย  ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน ชุมชนทั้งสองตำบล  มีการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เป็น รูปธรรมที่ชัดเจน  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการจัด กระบวนการเรียนการสอนตลอดจนการ จัดกิจกรรมวิชาชีพอย่างหลากหลาย

2  การทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  มีเว็บไซต์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  ความสามัคคี พร้อมเพียงของคณะ ผู้บริหาร ครู อาสา และครู กศน. ตำบล  การที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้น เช่น โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแกลบ โครงการบ้านหลังเรียน ศูนย์ ICT และกลุ่มทอ ผ้าหนองหญ้าปล้อง

3  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตั้งอยู่ไกล จากแหล่งชุมชน  ภูมิทัศน์ยังไม่เอื้อต่อการจัด กระบวนการเรียนรู้  การนำเสนอข้อมูล

4  มีแนวบริหารจัดการที่หลากหลาย  การทำงานร่วมกับชุมชนและภาคี เครือข่ายและได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี  มีการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอย่าง ครบวงจร

5  มีแนวบริหารจัดการที่หลากหลาย การทำงานร่วมกับชุมชนและภาคี เครือข่ายและได้รับความร่วมมือ จากชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็น อย่างดี มีการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อย่างครบวงจร


ดาวน์โหลด ppt  มีแนวบริหารจัดการที่หลากหลาย  ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน ร่วมในการทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน ชุมชนทั้งสองตำบล  มีการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google