งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การนับระยะเวลาตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การนับระยะเวลาตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การนับระยะเวลาตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มีนาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึง เห็นสมควรกำหนดการรับระยะเวลาตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ดังนี้  1. การนับระยะเวลาตามเอกสารท้ายประกาศ หัวข้อ ค 1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนไดส่วนเสียในการกำหนด ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ข้อ 2.1 และหัวข้อ ค 3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่าง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ คุณภาพ ข้อ 2.1 ให้นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่สาร บรรณของหน่วยงานของรัฐ ตามหัวข้อ ค 1 ข้อ 2.1 และหัวข้อ ค 3 ข้อ 2.1 ได้ประทับตรา หนังสือ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. การนับระยะเวลาตามเอกสารท้ายประกาศ หัวข้อ ค 1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนด ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ข้อ 2.2 และหัวข้อ ค 3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่าง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ ข้อ 2.2 ให้นับแต่วันที่เปิดเผยเอกสาร โครงการ หรือร่างรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์แล้วแต่ กรณีต่อสาธารณชนจนถึงวันก่อนจัดเวที สาธารณะ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การนับระยะเวลาตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google