งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าคนทำงาน คือการทำงานให้มี คุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการทั้งภายนอกและ ภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายของการทำงาน คือ การ ให้บริการที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าคนทำงาน คือการทำงานให้มี คุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการทั้งภายนอกและ ภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายของการทำงาน คือ การ ให้บริการที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คุณค่าคนทำงาน คือการทำงานให้มี คุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการทั้งภายนอกและ ภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายของการทำงาน คือ การ ให้บริการที่มี คุณภาพของโรงพยาบาล 1.) คุณภาพทางคลินิก 2.) คุณภาพการบริการทั่วไป 3.) คุณภาพทางการบริหารจัดการ

4 หัวใจสำคัญของคุณภาพโรงพยาบาล คือ การเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง การเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ ….  การรับทราบความต้องการ / ความ คาดหวัง (Need / Expection)  การรับเสียงสะท้อน  การตอบสนองความต้องการ / ความ คาดหวัง “ ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุด ที่มาเยือนเราเขามิได้ พึ่งเรา แต่เราต่างหากที่จำเป็นต้องพึ่งเขา เขามิได้มา ขัดจังหวะการทำงานของเรา หากแต่การรับใช้เขา คือ " วัตถุประสงค์ของงานเรา “ เขามิใช่ บุคคลภายนอก แต่ เขาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ของเรา ในการรับใช้เขานั้น เรามิได้ช่วยอะไรเขาเลย เขาต่างหากเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา โดยให้โอกาสแก่ เรา ที่จะได้รับใช้เขา ( มหาตมะ คานธี )

5 หัวใจของการพัฒนาคุณภาพคือแนวคิด การทำงานที่ทุกคน ทำงานด้วยใจ มีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น และร่วมมือทำงานเป็นทีม เพื่อ ทำงานปกติให้ดี และปรับปรุงระบบงานให้ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร TQM ( Total Quality Management )

6 เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ คือการทบทวนตรวจสอบตนเองเพื่อจุด ประกายการพัฒนา การทบทวนตนเองขั้นต้น โดยใช้ 5 คำถาม 3 ระดับ ( ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับ ระบบงานหรือระดับโรงพยาบาล  เรามีอยู่เพื่อ อะไร  เราทำอะไร  เราทำไปทำไม  เราทำได้ดีแล้ว หรือไม่  เราทำให้ดีขึ้น ได้อย่างไร

7 * การทบทวนตนเองในขั้นต่อมา ประเมินตามมาตรฐาน HA, มาตรฐานวิชาชีพ ( เช่น QA, LA) ฯลฯ * การทบทวนกันเอง การเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) หรือการ เยี่ยมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ (Quality Round) * การทบทวนจากภายนอก การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก (external survey) เพื่อยืนยันผลการ ประเมินตนเองของโรงพยาบาล

8 แนวทางหาคำตอบเมื่อเผชิญ ปัญหา 1.) ใช้หลักทางสายกลาง 2.) เน้นเป้าหมายและหลักการ มากกว่ารูปแบบ 3.) ทดลองปฏิบัติ 4.) ติดตามประเมินผล 5. ) เรียนรู้ และปรับปรุงต่อเนื่อง

9 * พันธกิจ / วิสัยทัศน์ * ประชาชนมีสภาวะ สุขภาพที่ดีและได้รับ การดูแลอย่างเหมาะสม * ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ * ประสิทธิภาพของการ บริหารจัดก าร *EXTERNAL SURVEY *RISK MANAGEMENT, 5 ส *INTERNAL SURVEY *SELF ASSESSMENT INDICATORINDICATOR QAQA TQM/ CQI QAQA CQ I QA ระบบ เอกสาร ACCREDI T HU M MI S มาตรฐาน พ. ร. พ. มาตรฐานพบส. มาตรฐานวิชาชีพ, มาตรฐานการพยาบาล มาตรฐาน HPH, มาตรฐาน IC PLA N DODO CHE CK AC T แผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการ SWOT

10 โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ * เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีใจมุ่งมั่นที่จะทำงาน มี เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ทำงานอย่าง มีคุณภาพให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย ผู้ป่วย * มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายใน ระหว่างหน่วยงาน / วิชาชีพ * จัดบริการโดยเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน เป็นศูนย์กลาง * มีมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน * มีระบบทบทวนตรวจสอบตนเองที่น่าเชื่อถือ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบงานทั่วไปและในการดูแลผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าคนทำงาน คือการทำงานให้มี คุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการทั้งภายนอกและ ภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายของการทำงาน คือ การ ให้บริการที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google