งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชากรมีการศึกษาและชุมชนเข้มแข็ง” ศักยภาพในการพัฒนาตำบล เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีศักยภาพในการพัฒนาดังนี้ จุดแข็ง  เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถ มีความที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้บรรลุเป้าหมายของตนเองที่ได้กำหนดไว้ จุดอ่อน  เทศบาลตำบลกงพานพันดอน มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมาก ไม่สามารถพัฒนาตำบลคลอบคลุม ครบถ้วน ทั้งตำบลได้ ต้องรอรับการสนับสนุนงบจากส่วนกลางหรืองบอื่น เพื่อให้ได้งบประมาณมาพัฒนาตำบลเพิ่มเติมจากเดิม โอกาส  มีพื้นที่กว้างเหมาะกับการทำการเกษตรและมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรหลายเส้นทาง อุปสรรค  เทศบาลตำบลกงพานพันดอนประสบภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง อัคคีภัย และวาตภัย ซึ่งส่งผลกระทบและเกิดปัญหาในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น

2 ภารกิจ ภารกิจหลักที่ 1  ก่อสร้างและพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจท้องถิ่น ภารกิจหลักที่ 2  ปรับปรุงระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภารกิจหลักที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภารกิจหลักที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภารกิจหลักที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภารกิจหลักที่ 6  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
ด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 3. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 4. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ ด้านวัฒนธรรม ดำเนินการพัฒนาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน ดีของท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ด้านการเมือง ดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้านองค์กร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตำบลพันดอน ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่ายั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลแห่งวิถีไทยและโลกาภิวัตน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ทุกคนได้รับโอกาสการศึกษา การบริการสังคม การประกอบอาชีพการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะการประกอบอาชีพอย่างทั่วหน้าและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการที่ดีในการบริหารราชการเทศบาลตำบลกงพานพันดอน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google