งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” 921 โรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” 921 โรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” 921 โรงเรียน
“โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 9,210 โรงเรียน “โรงเรียนดีประจำตำบล” 33,306 โรงเรียน

2 โรงเรียนต้องเตรียมการอย่างไร
ก่อนการประเมิน

3 1. เตรียมบุคลากร 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 สมาคม ให้กำลังใจ/สนับสนุนงบประมาณ/ให้แนวคิด 1.3 ผู้อำนวยการ – รองผู้อำนวยการ วางแผน/ช่วยประสานงาน/ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ 1.4 คณะครู ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบงานให้สำเร็จดีที่สุด

4 1. เตรียมบุคลากร (ต่อ) 1.5 นักเรียน ฝึกซ้อม/ทบทวน/อธิบายขยายความ ตอบคำถาม/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.6 นักการภารโรง ดูแลอาคารสถานที่/ดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดและสดชื่นสวยงามตลอดเวลา 1.7 ผู้ปกครอง ให้กำลังใจ/สนับสนุนงบประมาณ/ประชาสัมพันธ์

5 2. เตรียมสถานที่ 2.1 สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน รวมถึง แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 2.2 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วม 2.3 ห้องเรียน 2.4 ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ ภาษา ห้องพยาบาล ห้องสภานักเรียน ฯลฯ 2.5 ห้องสมุด

6 3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ควรเน้น
ด้าน ICT โปรแกรมต่างๆ ของกลุ่มสาระวิทย์ กลุ่มสาระคณิตฯ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ควรนำเสนอด้วยระบบ ICT รวมถึง ของครูและนักเรียนทุกคน

7 4. เตรียมเนื้อหา ข้อมูล สิ่งที่จะนำเสนอ
ให้แน่น/ แม่น/ และลึกรอบด้าน การนำเสนอ/ แปลก/ ใหม่/ ไม่เหมือนหรือซ้ำกับ โรงเรียนอื่นๆ ที่ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน จุดที่จะนำเสนอ และควรเน้น..มากๆคือ กลุ่มสาระวิทย์ คณิตฯ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

8 5. เตรียมการนำเสนอข้อมูล ออกมาเป็นรูปธรรม
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรม และจุดอื่นๆ 5.1 คัดเลือกเรื่อง สิ่งที่จะนำเสนอ ที่เป็น Best PRACTICES ของโรงเรียน 5.2 คัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นทีมนำเสนอ และร่วมกิจกรรม 5.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการนำเสนอให้พร้อม 5.4 คณะกรรมการนักเรียน จำเป็นต้องมีความรู้ ทุกจุด ทุกเรื่อง ที่จะนำเสนอ

9 6. เตรียมฝึกซ้อมให้เหมือนจริงพร้อมรับการประเมิน
ทุกจุดที่จะนำเสนอ 7. เตรียมวางแผน การวางจุดเพื่อนำเสนอ มีกี่จุด ใช้เวลาจุดละเท่าใด จุดใดนำเสนอก่อนหลัง ต่อเนื่อง ไม่ย้อนไปมา (เช้า – เย็น) 8. เตรียมให้นักเรียนและครูร้องเพลงในฝันให้ได้ทุกคน (มีความจำเป็น)

10 8. เตรียมประชาสัมพันธ์การประเมินโรงเรียนในฝัน
ให้บุคลากรของโรงเรียนได้ทราบทุกๆวันก่อนการ ประเมิน ให้ข้อมูลทุกคนได้รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อม เช่น การแต่งกาย การใช้วาจา ที่สุภาพ กริยามารยาทแบบไทยๆ เน้น การไหว้ ยิ้มแย้ม และการทักทาย

11 9. เตรียมจัดทำแผ่นพับ และเส้นทางการเดิน
9.1 แผ่นพับทุกจุด เพื่อมอบให้ประธานและ และแขกผู้มีเกียรติก่อนการนำเสนอ 9.2 เส้นทางการเดิน มอบให้ประธานคณะกรรมการ และแขกผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการนำเสนอ

12 10. เตรียมงบประมาณ ทุกจุดเตรียมของบประมาณในการดำเนินงาน ที่เหมาะสม เน้นการประหยัดและจำเป็น เช่น ซื้อเครื่องคอมฯในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน/ วัสดุอุปกรณ์การนำเสนอแต่ละจุด เอกสารสิ่งพิมพ์/ อาหาร/ การตกแต่งอาคารสถานที่และของที่ระลึก เป็นต้น

13 11. เตรียมฝึกซ้อมขั้นตอนการประเมิน ให้ชำนาญ
โดยสมมุติให้บุคคลต่อไปนี้เป็นประธาน 11.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ 11.2 รองผู้อำนวยการ 11.3 ผู้อำนวยการ 11.4 ศึกษานิเทศก์ 11.5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด

14 12. บริหารจัดการนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์
ไว้ในที่ที่เหมาะสม นักเรียนเกเร นักเรียนผิดระเบียบ นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

15 13. เตรียมประเมินจริง ถ้าโรงเรียนประเมินตนเองพร้อมแล้ว โรงเรียนทำหนังสือแจ้งไปสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และคณะกรรมการการประเมิน ส่วนกลางที่เป็นเจ้าของโครงการ เพื่อกำหนดวัน เวลา ที่โรงเรียนจะได้รับการประเมินจริง


ดาวน์โหลด ppt “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” 921 โรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google