งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ
วิชาชีพกายภาพบำบัด การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง ตามภาระงาน ( FTE2) สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ 15 กันยายน 2557

2 บริการครบทั้ง 4 ด้านทั้งผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน คนพิการ และประชาชนทั่วไป
ขอบเขตบริการ (Scope of Service): บริการครบทั้ง 4 ด้านทั้งผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน คนพิการ และประชาชนทั่วไป ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกันโรค

3 Production line หน่วยนับ /ผลผลิต หมายเหตุ คำนวณตามภาระงาน ( FTE)
1.งานบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม Musculoskeletal condition ICD-10 code M00-M99 จำนวนคนที่ ได้รับบริการในแต่ละวัน ( visit) คนละ 45 นาทีต่อ1visit 1visitหมายถึงจำนวนผู้ป่วยที่ มารับบริการที่หน่วยบริการหรือนักกายภาพบำบัดไปให้บริการที่ward หรือที่บ้าน 1 ครั้ง Dx ตามแพทย์ระบุ 2.งานบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่มNeurological condition ICD-10 code G00-G99,H00-H99,F01-F99 ได้รับบริการในแต่ละวัน (visit) คนละ 50 นาทีต่อ1visit 3.งานบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่มCardiopulmonary condition ICD-10 code I00-I99,J00-J99 คนละ 40 นาทีต่อ1visit

4 Production line หน่วยนับ /ผลผลิต หมายเหตุ
4 .งานบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในกลุ่ม Miscellaneous system ICD-10 code:A00-B99, E00-E89, C00-D89, P00-P96, Q00-Q99, R00-R99, Z00-Z99 จำนวนคนที่ ได้รับบริการในแต่ละวัน (visit) ครั้งละ 30 นาทีต่อ1visit กลุ่ม Burn ,มะเร็ง, ไตวาย,DM,Psychitric etc

5 คำนวณตาม Service base Production line 1.บริการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ ศสม.
หน่วยนับ /ผลผลิต คำอธิบาย คำนวณตาม Service base 1.บริการกายภาพบำบัดที่ศูนย์ ศสม. PT ศูนย์ละ 1-2 คน งานรักษาในโรคไม่ซับซ้อนและงานฟื้นฟูที่บ้าน 2. บริการกายภาพบำบัดที่รพ.สต. PT 1 คน : 5 รพ.สต งานคัดกรองและตรวจประเมินกลุ่มเสี่ยง,งานรักษาในโรคไม่ซับซ้อนและงานฟื้นฟูที่บ้าน

6 สรุป จาก 8 item เหลือ 4 item
1. ขอปรับจำนวน Item ของProduction line จาก 8 item เหลือ 4 item 2. บริการกายภาพบำบัดปฐมภูมิ ( Service base) ศสม . PT อย่างน้อยศูนย์ละ 1 คน ภาระงานมากขึ้นจ้างได้2 คน รพสต. PT 1 คน ต่อ รพ.สต. 5 แห่ง 3. รพช.ที่คำนวณFTE ไม่ถึง2 กำหนดให้มีPT=2 คน

7 thank you


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google