งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A E C โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A E C โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A E C โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว
เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมทางหลวงชนบท A E C สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 หลักการและเหตุผล ◈ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN: Association of South East Asian Nations) 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน และ ไทย ◈ ประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคน (ร้อยละ 8.8 ของประชากรโลก) ◈ ในปี 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตกลงกันที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ◈ เป้าหมายสำคัญคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนการเดินทางของประชาชนและผู้ประกอบการเป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัว โดยมีความร่วมมือทั้งในด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สำนักอำนวยความปลอดภัย

3 หลักการและเหตุผล จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมเส้นทางหลวงชนบทที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงอาเซียน สนับสนุนโลจิสติกส์ และสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของกรมทางหลวงชนบท” โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2557 อทช. ได้เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ สอป. หารือร่วมกับ สผง. เพื่อให้เป็นโครงการเดียวตามที่ สผง. ได้เสนอตั้งงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว รองรับ AEC สำนักอำนวยความปลอดภัย

4 ป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเส้นทาง
สนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ของกรมทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt A E C โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสนับสนุนโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google