งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ

2 ผู้วิจัยพบปัญหาว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันหลายๆ ด้าน นักศึกษาไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียน ไม่รู้จักการทำงานแบบหมู่คณะ เกิดทักษะเพียงด้านเดียว คือสามารถปฏิบัติงานตามที่ครูกำหนดให้เท่านั้น การทำงานของนักศึกษาจึงมักประสบปัญหา ผู้วิจัยพิจารณาว่าวิธีการเรียนแบบร่วมมือ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขันเป็นทีมเป็นวิธีการเรียนวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ถือเป็นแนวทางการเรียนที่น่าสนใจ และสามารถช่วยให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

3

4

5

6

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนมีคะแนน เฉลี่ยสูงขึ้น และความแตกต่างของคะแนนระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อนมีน้อย สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน ดังนั้นความสำเร็จของ กลุ่มจึงขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจฝึกฝนของสมาชิก สำหรับความ คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์โดยใช้กิจกรรมการ เรียนแบบ ที จี ที อยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนทุกคน ต่างปรับตัวเข้าหากัน มีความเห็นอกเห็นใจกันยอมรับใน ความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google