งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษา ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษา ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษา ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

2 การขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ไม่ได้รับการรับรอง และ สถานศึกษาในโครงการวิจัยและ พัฒนาฯตามความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สมศ. ปีงบประมาณ จำนวน ( แห่ง ) 2553 2,930 2554 2,430 2555 2,430

3 การขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ สภาพความสำเร็จ สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีจะต้องมี ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกเพิ่มขึ้นและได้รับการรับรอง คุณภาพของสมศ. ในรอบถัดไป ความสำเร็จรายปี เพิ่มขึ้น ปีแรก 0.25 ปีที่ 2 0.50 ปีที่ 3 0.75

4 การขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษา กิจกรรม / เกณฑ์การจัดสรร ด้านผู้เรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ตาม ศักยภาพผู้เรียน คนละ 423 บาท / ปี ด้านครูและผู้บริหาร เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คนละ 3,970 บาท ( จัดเฉพาะค่าพาหนะให้ 950 บาท / ปี ) ด้านผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดจ้างอาสาสมัครชุมชนช่วย สอน โรงเรียนละ 10,000 บาท / ปี ด้านสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสริม โรงละ 15,000 บาท / ปี - จัดซื้อสื่ออิเลคทรอนิกส์ โรงละ 10,240 บาท / ปี

5 การขับเคลื่อนสู่ การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา กิจกรรม / เกณฑ์การจัดสรร การเสริมสร้างความ เข้มแข็งระบบการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา จัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการ คุณภาพ เขตละ 54,940 บาท / ปี เพิ่มศักยภาพ รอง ผอ. สพท. ศน. ผู้แทน กตปน. และกรรมการ สถานศึกษา 3 คน / 1,500 บาท / ปี กำกับ ติดตามและประเมิน คุณภาพสถานศึกษา โรงละ 1,450 บาท / ภาคเรียน การวิจัยและพัฒนาระดับเขต พื้นที่การศึกษา เขตละ 48,124 บาท การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ ภูมิภาค 634,146 บาท

6 การขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และ รายงานผล ประกอบด้วย ระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ และการลงพื้นที่จากส่วนกลางและ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ระบบการเฝ้าระวัง ON-LINE เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าของผลเทียบกับ แผน / เกณฑ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษา ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google