งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบควบคุมโรค การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบควบคุมโรค การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบควบคุมโรค การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา
ปีงบประมาณ 2559 Prevent Detect Respond การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา

2 เป้าหมายการพัฒนาระบบควบคุมโรค
ศักยภาพทีม SRRT SRRT สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีระบบข้อมูล Real time พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ ระบบเฝ้าระวัง บูรณาการระบบเฝ้าระวังโรค (5 กลุ่มโรค 5 มิติ) Situation Awareness พยากรณ์โรค IHR 2005 ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ควบคุมโรคและภัยในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ระบบควบคุมโรคและภัย ช่องทางเข้าออก ระบบเฝ้าระวังช่องทาง เข้าออกประเทศ ระบบบริหารจัดการ สมรรถนะ สุขภาวะชายแดน พัฒนาสุขภาวะชายแดนตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประชากรต่างด้าว พัฒนาระบบมูลประชากรต่างด้าว จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงบริการป้องกันควบคุมโรคขั้นพื้นฐาน

3 ระบบเฝ้าระวัง (38 ล้านบาท)
1. โครงการเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 ระบบ พัฒนาฐานข้อมูล Laboratory surveillance (Encephalitis, SARI, HFMD) สำรวจ: นักเรียน, migrant worker, special population, เกษตรกร พัฒนาคุณภาพระบบรายงาน 31,423,310 2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 1,600,000 3. จัดทำฐานข้อมูลพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2,000,000 4. พยากรณ์โรค ด้วยวิธี Model fitting ด้วยการคำนวณจากความเสี่ยง 2,940,420

4 SRRT (20 ล้านบาท) 1. โครงการพัฒนา SRRT ให้สามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 20,000,000 หลักสูตร 120 ชั่วโมง (เป้าหมาย 1/100,000 ประชากร) ประชุมเครือข่าย SRRT พัฒนาศักยภาพการสอบสวนควบคุมโรค/ภัยครบทุกโรค/ภัย พัฒนาทีม SRRT ศักยภาพสูง นิเทศ ประเมิน รับรองมาตรฐาน สรุปบทเรียน และผลงานเด่น สนับสนุน สคร.

5 Proposed DDC IMS Incidence Manager Operations SAT ยุทธศาสตร์
Risk Communication Logistics Case Management PoE การเงินและงบประมาณ กำลังคน เลขานุการ/ประสานงาน

6 EOC (64 ล้านบาท) 1. SAT 5,200,000 2. งานปฏิบัติการภาคสนาม ตอบโต้โรคและภัยสุขภาพ 19,700,000 3. Preparedness 7,700,000 4. พัฒนาคน Basic ปฏิบัติการ (ภาคสนาม-JIT, ปฏิบัติการใน EOC) Incidence commander 8,900,000 5. พัฒนาระบบงาน: ระบบวิทยุ 2,000,000 6. สนับสนุน สคร. 21,600,000

7 Point of Entry (20 ล้านบาท)
1. พัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ 20,000,000 พัฒนาสมรรถนะหลักและศักยภาพเจ้าหน้าที่ 10,000,000 พัฒนาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2,000,000 ติดตามกำกับประเมิน 3,000,000 สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 5,000,000

8 Border Health (30.6 ล้านบาท)
1. จังหวัดสุขภาพชายแดน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (detect & respond) การพัฒนาระบบงานด้านโรคติดต่อ การพัฒนาระบบงานด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การพัฒนาระบบงานด้านอาหารปลอดภัย การพัฒนาระบบงานด้านเคมีและรังสี การพัฒนาระบบงานด้านโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 30,644,340

9 Migrant worker (10 ล้านบาท)
1. พัฒนากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ตามความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 800,000 2. พัฒนาและขยายการดำเนินงานดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในประชากรข้ามชาติตามแนวชายแดน 942,200 3. ประชุมเรื่องโรคและภัยสุขภาพสำหรับสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 500,000 4. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าวพื้นที่อำเภอชายแดน ไทย-พม่า-ลาว 5. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มประชากรต่างด้าว 7,040,520

10 EID excellence center (7.5 ล้านบาท)
1. พัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในการปฏิบัติงานตรวจ Routine lab จากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา 500,000 2. เตรียมความพร้อมบุคลากร ส.บำราศนราดูรรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 3. พัฒนาวิชาการสาธารณสุขเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาเฉพาะด้าน นักวิชาการสาธารณสุข หลักสูตร 1 ปี เป้าหมายปีละ 10 คน 3,500,000 1. FETP 3,000,000

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบควบคุมโรค การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google